Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н.
Заглавие: ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ НА PJM INTERCONNECTION
Ключови думи: обединена електроенергийна система, регионални преносни организации, централизиран електроенергиен пазар на едро

Абстракт: За постигане на по-голяма ефективност от мащаба правителството на САЩ следва дългосрочна политика за систематично обединяване координацията на развитието и управлението на функционирането на електропреносните мрежи, съчетано с уедряване на пазарите на електроенергия на едро. В тази статия се разглежда структурата на първата и призната за водеща регионална преносна организация - PJM Interconnection, както и основните функции и услуги, които тя извършва. Статията е начална част от описанието на най-успешния и непрестанно възходящо развиващ се централизиран електроенергиен пазар в САЩ, продължено в [2]-[4].

Библиография

  Издание

  , 2014, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: STOILOV, D. G., NIKOLOV, N. N., TERENTEVA T. N.
  Title: ORGANIZATION AND FUNCTIONS OF PJM INTERCONNECTION
  Keywords: Integrated Electric Power System, Regional Transmission Organizations, Centralized Whole-sale Electricity Market

  Abstract: To achieve greater economies of scale the Government of the United States of America pursues a long run policy for systematic integration in the development coordination and in the management centralization of the operation of transmission networks, together with consolidation of the wholesale electricity markets. This paper examines the structure of PJM Interconnection - the first and recognized as the leading Regional Transmission Organization, as well as the main functions and the services it provides. The paper is the initial part of a larger description of the most successful and ever upwards evolving centralized electricity market in the United States, which is continued in [2]-[4].

  References

   Issue

   , 2014, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум