Оригинал (Original)
Автори: Богева-Златева, М. Й., Калчевски, Ст., Траянов, Тр.
Заглавие: Експериментален стенд за оползотворяване на слънчевата радиация с термодинамичен колектор с директно изпарение на хладилния агент
Ключови думи: термодинамичен слънчев колектор, възобновяеми енергийни източници, системи за битово горещо водоснабдяване с възобновяеми източници, отопление с възобновяеми източници

Абстракт: Представена е функционална схема на експериментален стенд за оползотворяване на потенциала на слънчевата радиация. Стендът осигурява възможност за изследване на експлоатационните параметри на система с термопомпен агрегат тип „слънце-вода“ с изпарител термодинамичен колектор в режими на отопление и на подгряване на вода за битови нужди.

Библиография

  Издание

  XIX Научна конференция с международно участие ЕМФ 2014, том 1, 2014, България, Созопол, ISBN ISNN 1314-5371

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zlatela, M. J., Kalchevski, S., Trajanov, T.
  Title: Experimental stand for utilizing solar radiation with thermodynamic solar collector with direct evaporation of the refrigerant
  Keywords: thermodynamic solar collector, renewable energy sources, systems for domestic hot water supply utilizing renewable sources, heating with renewable sources

  Abstract: It is presented a functional scheme of an experimental stand for utilization of the potential of solar radiation. The stand provides an opportunity for investigation the operational performance of a system with heat pump type "sun-water" with evaporator thermodynamic collector for heating and domestic hot water supply.

  References

   Issue

   XIX National Scientific Conference with International Participation FPEPM 2014, vol. 1, 2014, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISNN 1314-5371

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание