Оригинал (Original)
Автори: Германова-Кръстева, Д. С., Господинова, Д. И.
Заглавие: Разработване на концепция за изграждане на симулационен модел на организация на шевното производство
Ключови думи: организация, шевно производство, симулационно моделиране

Абстракт: Представени са основните моменти от предлаганата концепция за изграждане на симулационен модел на шевното производство, с помощта на който да се изследват и оценяват различни организационни решения. Сред тях са: класифицирането на процесите според възможността им за симулационно моделиране, задаването на нормовремената за изпълнение на операциите чрез случайни величини, отчитането на времето за междуоперационен транспорт. Целта е постигането на единен подход при моделиране на производството на различни изделия.

Библиография

  Издание

  Текстил и облекло, том -, брой 1, стр. стр. 2-6, 2015, България, София, НТС по ТОК, ISBN 1310-912х

  Издателските права се държат от Редакция на сп. Текстил и облекло

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Germanova-Krasteva, D. S., Gospodinova, D. I.
  Title: Development of a Concept for Building of a Simulation Model
  Keywords: organization, sewing manufacturing, simulation modelling

  Abstract: The main issues of the proposed concept for building of a simulation model of the sewing manufacturing, by means of which various organizational decisions could be investigated and evaluated, are presented. Among them are: classification of the processes according to their appropriateness to simulation modelling, setting the standard times for operation durations by random variables, consideration of the time for interstation-transport. The aim is achieving of an integrated approach to modelling the production of various products.

  References

   Issue

   Textiles and Apparel, vol. -, issue 1, pp. 2-6, 2015, Bulgaria, Sofia, Scientific engineering union of Textile, Garment and Leather, ISBN 1310-912х

   Copyright Редакция на сп. Текстил и облекло

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus