Оригинал (Original)
Автори: Милетиев, Р. Г., Емил Йончев., Емил Михайлов., Йорданов, Р. С.
Заглавие: Измерване на собствената честота на рамата на трамвайна талига посредством четирисензорна инерциална система
Ключови думи: инерциални сензори, трамвайни талиги

Абстракт: За откриване на причините предизвикващи появата на пукнатини в напречната греда на талиговата рама на трамвайни мотриси е предложен метод за определяне на собствените честоти на рамата и принудените честоти породени от кососиметричната сила, възникваща при подскачането на колелата, когато преминават през случайни пропадания и издигания на релсовата нишка. Като информативни параметри са избрани ускоренията и ъгловите скорости по трите оси в областта на на чашата на буксовото окачване над предното дясно колело. За тяхното измерване е реализирана измервателна система реализирана от четири сензорна инерциална система и компютър. Получените данни са обработени в средата на Матлаб с разработен за целта алгоритъм. Получената стойност на собствената честота породена от подскачането на колелата след обработка на данните се доближава до теоретично изчислената стойност.

Библиография

  Издание

  XXIV НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2014", стр. стр. 228 - 233, 2014, България, Созопол, ISSN 1313-9126

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Miletiev, R. G., Iontchev E., Mihaylov E., Yordanov, R. S.
  Title: Measurement of the fundamental frequency of the tram cart by quad sensor inertial system
  Keywords: inertial sensors, tram cart

  Abstract: This document presents the method for determination of the fundamental frequency of the tram frame and the forced frequencies caused by the …… force during the wheel jump from the casual railway falling and raising. This method is proposed to determine the reasons of the appearance of cracks in the tram cart binders. The method is based on the measurement of the linear and angular accelerations in all three axes in the region of the …. suspension. All accelerations are measured by quad sensor system and the data are processed by the MATLAB script. The obtained results show that the measured fundamental frequency is very closed to the theoretical value.

  References

   Issue

   24th NATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION 'METROLOGY AND METROLOGY ASSURANCE 2014', pp. 228 - 233, 2014, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1313-9126

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.