Оригинал (Original)
Автори: Голешевска, В. Л., Илиева, Р. Й.
Заглавие: ОБЗОР ВЪРХУ МЕТОДИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИНАМИЧНАТА АДАПТИВНОСТ НА СЪВРЕМЕННИ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ
Ключови думи: динамична адаптивност, съвременни организационни структури,

Абстракт: През последните две десетилетия се прилагат нови концепции за съвременните организационни структури с голям обхват. Организациите си конкурират в силно турбулентна среда, което поражда небивала потребност от оценка на динамичната адаптивност на операционализираните системи в тях. Никой от известните изследователите не дава точно определение за динамичната адаптивност. Затова и до днес се правят множество опити с различни съвременни средства за нейната оценка. В представената статия се дискутират множество подходи за измерване на динамичната адаптивност на съвременните организационни структури.

Библиография

 1. Arteta, B.M, Giachetti, R.E., 2004, A measure of agility as the complexity of the enterprise system., Robotics and Computer- Integrated Manufacturing 20, том , стр. стр. pp.495-503
 2. Dimkov, S., 2010, Flexibility research of the business systems of the middle-range industrial enterprises in Bulgaria”, In: 2-nd International Scientific Conference Management of Technology Step to Sustainable Production - MOTSP 2010, Rovinj, Croatia, 2-4 June 2010, <>,
 3. Dimkov, S., 2011, Metrics System for Evaluation of The Industrial Enterprises Adaptability During the Implementation of Mass Customization., Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal Of Engineering, том IX (year 2011), стр. стр.
 4. Eshlaghy, A., A. Mashayekhi , A. Rajabzadeh, M. Razavian, 2010, Applying path analysis method in defining effective factors in organisation agility, International Journal of Production Research, том 48(6), стр. стр. pp.1765-1786
 5. Ganovski, V., Ilieva, R., Klochkov, L., 1990, FMS Parts Flow Path Analysis. In: 4th Symposium MMA’90 - Flexible Technologies, Novi Sad, 25-27.09.1990, <>,
 6. Goldman, S. L., Nagel, R. N. and Preiss, K., 1996, Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer., London, Van Nostrand Reinhold
 7. Goranson, T., 1999, The Agile Virtual Enterprise, Westport,
 8. Gunasekaran, A., 1998, Agile Manufacturing: Enablers and an Implementation Framework., International Journal of Production Research, том (36), стр. стр. pp.1223-1247
 9. Ilieva, R., 2014, Structural Approach for Organizational Agility Path Analysis. In: Proceedings of the Twelfth International Conference “Challenges in Higher Education & Research in the 21st Century”, Sozopol, 3-6 June 2014, <>,
 10. Ismail, H., Arokiam, I., Reid, J., Poolton, J., Tey, V.S., 2007, Agility Capability Indicators for Product Flexibility Assessment., International Journal of Agile Manufacturing, том (10), стр. стр. pp.13-28
 11. Ivanov, P., 2008, A model of measuring agility of manufacturing enterprises. In: International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, Skopje & Ohrid, Macedonia, 8th-11th May 2008, <>,
 12. Jackson, M., Johansson, C., 2003, Agility Analysis from a Production System Perspective, Integrated Manufacturing Systems, том (14), стр. стр. pp.482-488
 13. Jain, V., Benyoucef, L., Deshmukh, S.G., 2008, A new approach for evaluating agility in supply chains using Fuzzy Association Rules Mining, ,
 14. Kidd, P. T., 1994, Agile Manufacturing. Forging New Frontiers., Addison- Wesley series in Manufacturing Systems., том , стр. стр.
 15. Penev, K., 2009, Free Search – a model of adaptive intelligence. In: Proceedings of the 2009 International Conference on Adaptive and Intelligent Systems. IEEE Computer Society Conference Publishing Service, pp. 92-97, , , <>,
 16. Ren J, Yusuf YY, Burns DA, 2000, prototype of measurement system for agile enterprise, Quality Management & Technology, том (5), стр. стр. pp.304-316
 17. Ren J, Yusuf YY, Burns ND, 2000, A Prototype of Measurement System for Agile Enterprise, Quality Management & Technology, том (5), стр. стр. pp.304-16
 18. Shaarabh M, Rishi G, Sharma SK, 2014, A Review on Measurement of Agility, Ind Eng Manage, том (3), стр. стр. 121
 19. Sherehiy, B., W. Karwowski, J. K Layer, 2007, A review of enterprise agility: Concepts, frameworks, and attributes, Int J Ind Ergonom, том (37), стр. стр. pp.445-460
 20. Tsourveloudis NC, Valavanis KP, 2002, On the Measurement of Enterprise Agility, J Intell Robot Syst, том 33, стр. стр. pp.329-342
 21. van Hoek RI, 2001, The Rediscovery Of Postponement A Literature Review And Directions For Research, Journal of Operations Management, том 19, стр. стр. pp.161-184
 22. Yang Shui-li, Li Tao-fen, 2002, Agility Evaluation of Mass Customization Product Manufacturing, Journal of Materials processing Technology, том 41, стр. стр. 166
 23. Yauch CA, 2001, Measuring agility as a performance outcome, Journal of Manufacturing Technology Management, том 22, стр. стр. pp.384-404
 24. Андреев, О. & Н. Колева, 2013, Методически подход за изследване на основните фактори, влияещи на клиента, за подпомагане вземането на решение за позициониране на CODP, XI-та международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг‘13“, Созопол, 23-26 юни, <>,
 25. Атанасова, С., 2013, Повишаване на конкурентоспособността на индустриалното предприятие чрез ефективен технологичен трансфер., доктор, <ТУ, София>
 26. Велев, М., А. Цветанова, 2010, Масова къстамизация – Стратегия за повишаване на конкурентоспособността. Софтрейд., , , <>,
 27. Дамянов, Д. Д., К. Манасиева, 2006, Стратегии и подходи за производство на индивидуализирани продукти. Месец на науката, Варна, , <>,
 28. Димков, С. В., 1999, Модулизиране на продукта – основна предпоставка за преминаване към персонифицирано масово производство. Научна сесия РУ, , , <>,
 29. Иванов, П., 2012, Изследване на динамичните способности на производствени предприятия в България., Методология на изследването, Международното виртуално списание "Машини, технологии, материали", Година VI, том 3, стр. стр.
 30. Проект № 142ПД0069-15/10.04.2014 в помощ на докторант на тема: „Методическо и информационно осигуряване на динамичната адаптивност на съвременни организационни структури”

Издание

Научни известия на НТС по машиностроене, XXIII MНТК „АДП-2014”, год. ХXII, том 4, брой 153, стр. стр. 634-639, 2014, България, Созопол, ISSN 1310 -3946

Пълен текст на публикацията

Autors: Goleshevska, V. L., Ilieva, R. Y.
Title: A REVIEW ON THE METHODS FOR MEASUREMENT OF MODERN ORGANIZATIONAL STRUCTURES AGILITY
Keywords: agility, modern organizational structures, dynamic manufacturing, Analytical Hierarchy Process (AHP), fuzzy logic, path analysis

Abstract: Over the past two decades new concepts for modern organizational structures with a large range are applied. Organizations have to compete in a highly turbulent environment which creates an unprecedented need for evaluation of agility of the systems operationalized into them. None of the well renowned researchers does not give precised definition of agility. Therefore numerous attempts with various modern means for its evaluation are available up to now. In the present article multiple approaches for measuring the agility of modern organizational structures are discussed.

References

 1. Arteta, B.M, Giachetti, R.E., 2004, A measure of agility as the complexity of the enterprise system., Robotics and Computer- Integrated Manufacturing 20, том , стр. стр. pp.495-503
 2. Dimkov, S., 2010, Flexibility research of the business systems of the middle-range industrial enterprises in Bulgaria”, In: 2-nd International Scientific Conference Management of Technology Step to Sustainable Production - MOTSP 2010, Rovinj, Croatia, 2-4 June 2010, <>,
 3. Dimkov, S., 2011, Metrics System for Evaluation of The Industrial Enterprises Adaptability During the Implementation of Mass Customization., Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal Of Engineering, том IX (year 2011), стр. стр.
 4. Eshlaghy, A., A. Mashayekhi , A. Rajabzadeh, M. Razavian, 2010, Applying path analysis method in defining effective factors in organisation agility, International Journal of Production Research, том 48(6), стр. стр. pp.1765-1786
 5. Ganovski, V., Ilieva, R., Klochkov, L., 1990, FMS Parts Flow Path Analysis. In: 4th Symposium MMA’90 - Flexible Technologies, Novi Sad, 25-27.09.1990, <>,
 6. Goldman, S. L., Nagel, R. N. and Preiss, K., 1996, Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer., London, Van Nostrand Reinhold
 7. Goranson, T., 1999, The Agile Virtual Enterprise, Westport,
 8. Gunasekaran, A., 1998, Agile Manufacturing: Enablers and an Implementation Framework., International Journal of Production Research, том (36), стр. стр. pp.1223-1247
 9. Ilieva, R., 2014, Structural Approach for Organizational Agility Path Analysis. In: Proceedings of the Twelfth International Conference “Challenges in Higher Education & Research in the 21st Century”, Sozopol, 3-6 June 2014, <>,
 10. Ismail, H., Arokiam, I., Reid, J., Poolton, J., Tey, V.S., 2007, Agility Capability Indicators for Product Flexibility Assessment., International Journal of Agile Manufacturing, том (10), стр. стр. pp.13-28
 11. Ivanov, P., 2008, A model of measuring agility of manufacturing enterprises. In: International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, Skopje & Ohrid, Macedonia, 8th-11th May 2008, <>,
 12. Jackson, M., Johansson, C., 2003, Agility Analysis from a Production System Perspective, Integrated Manufacturing Systems, том (14), стр. стр. pp.482-488
 13. Jain, V., Benyoucef, L., Deshmukh, S.G., 2008, A new approach for evaluating agility in supply chains using Fuzzy Association Rules Mining, ,
 14. Kidd, P. T., 1994, Agile Manufacturing. Forging New Frontiers., Addison- Wesley series in Manufacturing Systems., том , стр. стр.
 15. Penev, K., 2009, Free Search – a model of adaptive intelligence. In: Proceedings of the 2009 International Conference on Adaptive and Intelligent Systems. IEEE Computer Society Conference Publishing Service, pp. 92-97, , , <>,
 16. Ren J, Yusuf YY, Burns DA, 2000, prototype of measurement system for agile enterprise, Quality Management & Technology, том (5), стр. стр. pp.304-316
 17. Ren J, Yusuf YY, Burns ND, 2000, A Prototype of Measurement System for Agile Enterprise, Quality Management & Technology, том (5), стр. стр. pp.304-16
 18. Shaarabh M, Rishi G, Sharma SK, 2014, A Review on Measurement of Agility, Ind Eng Manage, том (3), стр. стр. 121
 19. Sherehiy, B., W. Karwowski, J. K Layer, 2007, A review of enterprise agility: Concepts, frameworks, and attributes, Int J Ind Ergonom, том (37), стр. стр. pp.445-460
 20. Tsourveloudis NC, Valavanis KP, 2002, On the Measurement of Enterprise Agility, J Intell Robot Syst, том 33, стр. стр. pp.329-342
 21. van Hoek RI, 2001, The Rediscovery Of Postponement A Literature Review And Directions For Research, Journal of Operations Management, том 19, стр. стр. pp.161-184
 22. Yang Shui-li, Li Tao-fen, 2002, Agility Evaluation of Mass Customization Product Manufacturing, Journal of Materials processing Technology, том 41, стр. стр. 166
 23. Yauch CA, 2001, Measuring agility as a performance outcome, Journal of Manufacturing Technology Management, том 22, стр. стр. pp.384-404
 24. Андреев, О. & Н. Колева, 2013, Методически подход за изследване на основните фактори, влияещи на клиента, за подпомагане вземането на решение за позициониране на CODP, XI-та международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг‘13“, Созопол, 23-26 юни, <>,
 25. Атанасова, С., 2013, Повишаване на конкурентоспособността на индустриалното предприятие чрез ефективен технологичен трансфер., доктор, <ТУ, София>
 26. Велев, М., А. Цветанова, 2010, Масова къстамизация – Стратегия за повишаване на конкурентоспособността. Софтрейд., , , <>,
 27. Дамянов, Д. Д., К. Манасиева, 2006, Стратегии и подходи за производство на индивидуализирани продукти. Месец на науката, Варна, , <>,
 28. Димков, С. В., 1999, Модулизиране на продукта – основна предпоставка за преминаване към персонифицирано масово производство. Научна сесия РУ, , , <>,
 29. Иванов, П., 2012, Изследване на динамичните способности на производствени предприятия в България., Методология на изследването, Международното виртуално списание "Машини, технологии, материали", Година VI, том 3, стр. стр.
 30. Проект № 142ПД0069-15/10.04.2014 в помощ на докторант на тема: „Методическо и информационно осигуряване на динамичната адаптивност на съвременни организационни структури”

Issue

Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, XXIIIrd ISTC ADP-2014, Year XXII, vol. 4, issue 153, pp. 634-639, 2014, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1310 -3946

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание