Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Славов, В. Д.
Заглавие: Виртуално Лабораторно Упражнение за Измерване на Ток с Аналогов Амперметър
Ключови думи: виртуална лаборатория, виртуален инструмент, дистанционен достъп, шунтов резистор

Абстракт: В този доклад е описана работата на виртуално лабораторно упражнение за измерване на електрически ток. Упражнението е изградено въз основа на интерактивен виртуален инструмент създаден в средата на LabVIEW. Докладът се отнася към тенденцията на въвеждане на допълнителни, интерактивни средства за обучение на студенти от инженерни специалности с възможности за отдалечен достъп до образователна среда. Виртуалното упражнение е разработено по проект BG051PO001-4.3.04-0058„Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети”.

Библиография

  1. Z. J. Pudlowski, 1995, Computers in Electrical Engineering Education-Research, Development and Application, , Monash University, Melbourne, Australia
  2. Balamuralithara, B., and P. C. Woods, 2009, Virtual laboratories in engineering education: The simulation lab and remote lab, Computer Applications in Engineering Education 17.1, том , стр. стр. 108-118
  3. Joseba Arzoz, Vladislav Slavov, Tasho Tashev, 2008, Virtual Laboratory Research, Bulgaria, 4-7 June 2008, <Proceeding of the 6th International Conference on Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century>,
  4. Ася Асенова, Камелия Йотовска, Павлин Дулев, 2014, Университетски курс за мобилно обучение, България,
  5. Н. Гуров, К. Гълъбов, Р. Делийски, А. Панделовам В. Славов, П. Цветков, 2012, Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания-част 1, 7, София, ТУ-София

Издание
Метрология и метрологично осигуряване, стр. стр. 106-110, 2014, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1313-9126

Пълен текст на публикацията

Autors: Slavov, V. D.
Title: Virtual Laboratory Exercise for Electrical Current Measurement with an Analogue Ammeter
Keywords: - virtual laboratory, virtual instrument, remote access, shunt resistor

Abstract: This report describes the operation of a virtual laboratory exercise to measure electrical current. The exercise is built on an interactive virtual instrument created in the envorenment of LabVIEW. The report refers to the tendency to introduce additional, interactive tools for training engineering students with options for remote access to the educational environment. The virtual exercise was developed under the project BG051PO001-4.3.04-0058 "Innovative forms of distance learning in Bulgarian universities."

References

  1. Z. J. Pudlowski, 1995, Computers in Electrical Engineering Education-Research, Development and Application, , Monash University, Melbourne, Australia
  2. Balamuralithara, B., and P. C. Woods, 2009, Virtual laboratories in engineering education: The simulation lab and remote lab, Computer Applications in Engineering Education 17.1, том , стр. стр. 108-118
  3. Joseba Arzoz, Vladislav Slavov, Tasho Tashev, 2008, Virtual Laboratory Research, Bulgaria, 4-7 June 2008, <Proceeding of the 6th International Conference on Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century>,
  4. Ася Асенова, Камелия Йотовска, Павлин Дулев, 2014, Университетски курс за мобилно обучение, България,
  5. Н. Гуров, К. Гълъбов, Р. Делийски, А. Панделовам В. Славов, П. Цветков, 2012, Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания-част 1, 7, София, ТУ-София

Issue
Metrolgy and metrology assurance, pp. 106-110, 2014, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1313-9126

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.

Въведена от: доц. д-р Владислав Деянов Славов