Оригинал (Original)
Автори: Петров, П. П.
Заглавие: Управление на интерактивни мобилни роботи при съвместно придвижване с хора
Ключови думи: Интерактивен мобилен робот, Следване на човек, Адаптивно упр

Библиография

  Издание

  Комплексна автоматизация на дискретното производство, Изд. ТУ-София, София, том 0, стр. стр. 69-79, 2020, България, София, ТУ-София, ISBN 078-619-167-153-3
  Autors: Petrov, P. P.
  Title: Control of interactive mobile robots in joint movement with people
  Keywords: Interactive mobile robot, Person following, Adaptive control

  References

   Issue

   Комплексна автоматизация на дискретното производство, vol. 0, pp. 69-79, 2020, Bulgaria, Sofia, ТУ-София, ISBN 078-619-167-153-3

   Вид: монография/части от монография