Оригинал (Original)
Автори: Димитров М.С., Милушев, Г. С., Иванчева, В. М.
Заглавие: Система за контрол на качеството на заваръчните съединения при ултразвукова заваръчна машина
Ключови думи: инкрементален сензор, система за контрол на качеството, ултр

Абстракт: В тази статия е представен модел на измервателна система за повишаване на качеството на заваръчните съединения при ултразвукова заваръчна машина. Използвани са съвременни методи и средства за измерване и контрол на качествените параметри за заваръчните съединения преди и непосредствено след процеса на заваряване с цел изграждане на ефективна система за контрол на качеството (QMS-Quality Monitoring System). Системата ще подпомага наблюдаването и проследяемост на процеса и продукта, регулиране и анализиране на резултатите, с цел да осигуряване подпомагане на дейностите за прилагането на тотално управление на качеството - ТQM (Total Quality Management).

Библиография

  Издание

  Сборник доклади на XXIV национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2014", том 1, стр. стр. 36-44, 2014, България, Созопол, ТУ-София, ISBN ISSN:1313-9126

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimitrov M.S., Milushev, G. S., Ivancheva, V. M.
  Title: Monitoring System for Quality Improvement of Welding Junction with Ultrasound Welding Machine
  Keywords: incremental sensor, quality monitoring system, ultrasound welding, welding junction, statistical file, control chart, incoming and ougoing control.

  Abstract: The paper presents a model of a measurement monitoring system for quality improvement of the welding junctions with Ultrasound Welding Machine. Modern methods and measurement tools are applied for monitoring and control of the quality parameters of the welding junctions before and immediate after the welding process with the aim: creation of effective Quality Monitoring System (QMS). The system will observe and follow the process and the product, will treat and analyse the results necessary for ТQM (Total Quality Management) System.

  References

   Issue

   Proceeding of XXІV National Scientific Symposium with International Participation “Metrology and Metrology Assurance 2014”, vol. 1, pp. 36-44, 2014, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN ISSN:1313-9126

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание