Оригинал (Original)
Автори: Соколов, Е. Е., Хлебарски, Д. А.
Заглавие: Усъвършенстване на стенд за изпитване на автомобилни трансмисии по схема със затворен контур
Ключови думи: стенд, натоварващо устройство, предавателна кутия, диференциал, карданен вал

Абстракт: С цел усъвършенстване на съществуващ стенд за изпитване на автомобилни трансмисии, работещ по схема със затворен контур, е проведен анализ на конструкцията на стендове със същата схема. Дадено е описание на принципа на работа, предимствата и недостатъците им. Въз основа на резултатите от анализа е избрана схема и са проектирани и изработени допълнителни елементи, позволяващи увеличаване на номенклатурата на възлите от трансмисията, които могат да бъдат изпитвани върху съществуващия стенд.

Библиография

 1. Вълчев, К. Е., 1979, Изпитване на автомобила, трактора и кара, София, Техника
 2. Димитров, Й. Н., 1991, Теория на автомобила, трактора и кара, София, ТУ-София
 3. Морчев, Е. П., 1991, Проектиране и конструиране на автомобила, София, Техника
 4. Найденов, Л., С. Нейков и Г. Генов, 1990, Автомобили, София, Техника
 5. Гольд, Б. В., Оболенский, Е. П., Стефанович, Ю. Г. и Трофимов, О. Ф., 1974, Прочность и долговечность автомобиля, Москва, Машиностроение
 6. Цонов, Л. и Тодоров, Т., 2012, Определяне на основните характеристики на механични импулсни предавки, VІІІ Конференция „Машинознание и Машинни елементи”, София, 2012, <София>,
 7. Семов, Д., Н. Иванов и Д. Лозанов, 1992, Автомобили, трактори и кари, София, Техника
 8. Malmedahl, G. A., 2005, Analysis of Automotive Damper and Design of a Portable Measurement System. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Science with Distinction, The Ohio State University, May, 2005, <>,
 9. Гадолин, В. Л., Дроздов, Н. А., Иванов, В. Н. и Решетов, Д. Н., 1979, Машины и стенды для испытания деталей, Москва, Машиностроение
 10. Рещиков, В.Ф., 1975, Трение и износ тяжелонагруженных передач, Москва, Машиностроение

Издание

VІ Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии BulTrans-2014, том Сборник доклади, брой 1, стр. стр. 187 - 190, 2014, България, Созопол, МП Издателство на ТУ-София, ISSN 1313-955X

Издателските права се държат от BulTrans-2014

Пълен текст на публикацията

Autors: Sokolov, E. E., Hlebarski, D. A.
Title: Improvement of a Test Bench for Testing of Automotive Transmission Units, Working on Recirculation Power Scheme
Keywords: test bench, loading unit, gearbox, differential, transmission shaft

Abstract: In order to improve an existing test bench for automotive transmissions working on recirculation power scheme, an analysis of the structure of test benches with the same scheme is made. A description is given of the operating principle, advantages and disadvantages of such test benches. Based on the results of the analysis, a scheme is selected and additional elements are designed and constructed, allowing an increase in the nomenclature of the transmission mechanisms, which can be tested on the existing test bench.

References

 1. Вълчев, К. Е., 1979, Изпитване на автомобила, трактора и кара, София, Техника
 2. Димитров, Й. Н., 1991, Теория на автомобила, трактора и кара, София, ТУ-София
 3. Морчев, Е. П., 1991, Проектиране и конструиране на автомобила, София, Техника
 4. Найденов, Л., С. Нейков и Г. Генов, 1990, Автомобили, София, Техника
 5. Гольд, Б. В., Оболенский, Е. П., Стефанович, Ю. Г. и Трофимов, О. Ф., 1974, Прочность и долговечность автомобиля, Москва, Машиностроение
 6. Цонов, Л. и Тодоров, Т., 2012, Определяне на основните характеристики на механични импулсни предавки, VІІІ Конференция „Машинознание и Машинни елементи”, София, 2012, <София>,
 7. Семов, Д., Н. Иванов и Д. Лозанов, 1992, Автомобили, трактори и кари, София, Техника
 8. Malmedahl, G. A., 2005, Analysis of Automotive Damper and Design of a Portable Measurement System. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Science with Distinction, The Ohio State University, May, 2005, <>,
 9. Гадолин, В. Л., Дроздов, Н. А., Иванов, В. Н. и Решетов, Д. Н., 1979, Машины и стенды для испытания деталей, Москва, Машиностроение
 10. Рещиков, В.Ф., 1975, Трение и износ тяжелонагруженных передач, Москва, Машиностроение

Issue

Scientic Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2014, vol. Proceedings, issue 1, pp. 187 - 190, 2014, Bulgaria, Sozopol, Bulgaria, Publisher of Technical University of Sofia, ISSN 1313-955X

Copyright BulTrans-2014

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.