Оригинал (Original)
Автори: Николова, К. Т., Джановска П. Х., Павлов, Д. Т.
Заглавие: ИЗБОР НА ФИЛТРИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ФОТОЕЛЕМЕНТИ ПО КРИВАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ФОТОБИОЛОГИЧНИЯ РИСК ОТ СИНЯ СВЕТЛИНА
Ключови думи: : фотобиологичен риск от синя светлина, съгласуване на фотоелементи, филт-ри.

Абстракт: За количествено определяне на въздействието от синя светлина може да се подходи по два начина: а) чрез извършване на радиометрични измервания на спектралната интензивност на лъчението на източниците и оценяването й по функцията на спектрална чувствителност на човешкото око към синя светлина B(λ); б) чрез директно измерване на интегрални величини посредством фотоприемници, чиято относителна спектрална чувствителност е съгласувана спрямо B(λ). В доклада са представени подходи за съгласуване на фотоелементи спрямо B(λ) посредством избор на филтри.

Библиография

 1. http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/lightsources/leds.html, Fundamentals of Light Emitting Diodes (LEDs)
 2. БДС EN 62471:2008 Фотобиологична безопасност на лампи и системи от лампи
 3. Пачаманов А., Изчисляване на филтри за спектрална корекция на фотоприем-ници, използувани във физическата фотометрия, Известия на ВМЕИ "В.И. Ле-нин", т.43, кн. 9, 1988
 4. www.farnell.com/datasheets/8765.pdf
 5. www.farnell.com/datasheets/1678737.pdf
 6. www.schott.com

Издание

VI Научна конференция ЕФ 2014, 2014, България, Созопол

Пълен текст на публикацията

Autors: Nikolova, K. T., Djanovska P. H., Pavlov, D. T.
Title: SELECTION OF PHOTOELEMENTS' FILTERS FOR EVALUATION OF "BLUE LIGHT HARAZD"
Keywords: blue light hazard, spectral responsibility of photoelements, filters

Abstract: Measurement of the "Blue light" photobiological effect could be done by applying two methods: a) Radiometric measurement of the spectral intensity of radiation from the sources and its evaluation with the "Blue light hazard" spectral responsibility of the human eye B(λ); b) Direct measurement of the integral "Blue light hazard" with photodetectors which possess identical spectral responsibility with B(λ) The present paper represents methods for approaching the spectral sensibility of pho-toelements to B(λ) with the use of filtering elements.

References

 1. http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/lightsources/leds.html, Fundamentals of Light Emitting Diodes (LEDs)
 2. БДС EN 62471:2008 Фотобиологична безопасност на лампи и системи от лампи
 3. Пачаманов А., Изчисляване на филтри за спектрална корекция на фотоприем-ници, използувани във физическата фотометрия, Известия на ВМЕИ "В.И. Ле-нин", т.43, кн. 9, 1988
 4. www.farnell.com/datasheets/8765.pdf
 5. www.farnell.com/datasheets/1678737.pdf
 6. www.schott.com

Issue

VI Scientific Conference EF 2014, 2014, Bulgaria, Sozopol

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум