Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Н. Д., Незнакомова, М. П.
Заглавие: Сравнителен анализ на пропускливостта на текстилни материали с различна структура
Ключови думи: паропропускливост, медицински текстил, нановлакна

Абстракт: С работата се прави опит за разработване на методика за количествено измерване на измененията в пропускливостта на различни носители на електроовлакнени нановлакна. Изследвани са две групи текстилни материали - нетъкан текстил от 100% ПП получен по метода Spunbond и тъкани от 100%П, П/ПА – 85/15, П/ПЕТ – 50/50, П/ПЕТ – 67/33. Разработената и доказана проста методика за изследване на паропроускливостта позволява обективно определяне на измененията в модифицирани материали

Библиография

 1. BACKER, S, 1950, The relationshp between the structural geometry of the textile fabric and its physical properties, Textile Research Journal, том 18, стр. стр. 650-658
 2. Unknown, 1950, Изпарение и кипене на течности. Уравнение на Клапейрон-Клаусиус, 17.11.2014, <http://www.chem-bg.com>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
 3. CUBRIC, I., SKENDERI, Z. & HAVENITH, G, 2013, Impact of raw material, yarn and fabric parameters, and finishing on water vapor resistance, Textile Research Journal, том 83, стр. стр. 1215-1228
 4. FOURT, L. & HARRIS, M, 1950, Diffusion of water vapor through textiles, Textile Research Journal, том 17, стр. стр. 256-263
 5. FUKAZAWA, T., KAWAMURA, H., TOCHIHARA, Y. & TAMURA, T., 2003, Experiment and Analysis of Combined Heat and Water Vapor Transfer Through Clothes with Condensation, Textile Research Journal, том 73, стр. стр. 774-780
 6. HOSUN, L., 2010, A review of Spun Bond Process, Journal of Textile and Apparel Technology and Management, том 6, стр. стр.
 7. HU, J., LI , K. & YEUNG, L., 1950, Water vapor transfer, Textile Research Journal, том , стр. стр.
 8. JIANHUA, H. & YUBO, C., 2009, Effects of Air Temperature, Relative Humidity, and Wind Speed on Water Vapor Transmission Rate of Fabrics, Textile Research Journal, том 80, стр. стр. 422-428
 9. LEE, S. & OBENDORF, S., 2012, Statistical modeling of water vapor transport through woven fabrics, Textile Research Journal, том 82, стр. стр. 211-219
 10. RAINARD, L., 1950, Air permeability of fabrics, Textile Research Journal, том 16, стр. стр. 473-480
 11. WEINER, L., 1970, The relationship of moisture vapor transmission to the structure of textile fabrics, Textile Chemists and Colorists, том 2, стр. стр. 378-385
 12. WHELAN, M., MCHATTIE, E. & GOODINGS, A, 1955, The diffusion of water vapor through laminate with particular reference ti textile fabrics, Textile Research Journal, том 25, стр. стр. 197-223
 13. WOO, S., SHALEV, I. & BAKER, R., 1994, Heat and moisture transfer through nonwoven fabrics, Textile Research Journal, том 64, стр. стр. 190-197

Издание

Сборник доклади Научна конференция ЕМФ 2014, том 2, стр. стр. 270, 2014, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1314-5371

Пълен текст на публикацията

Autors: Todorov, N. D., Neznakomova, M. P.
Title: Comparative measurement of the permeability of textile materials with different structure
Keywords: Watervapor-permeability, medical textile, nanofibers

Abstract: Current investigation attempts to develop a methodology to quantify the changes in the permeability in various pads for electrospinning. Two different groups of textile materials were used – 100% PP spundbonded nonwovens and wovens of 100%Co, Co/PA – 85/15, Co/PEТ – 50/50, Co/PEТ – 67/33. The developed and demonstrated simple methodology for studying the vapor permeability allows objective determination of changes in modified materials

References

 1. BACKER, S, 1950, The relationshp between the structural geometry of the textile fabric and its physical properties, Textile Research Journal, том 18, стр. стр. 650-658
 2. Unknown, 1950, Изпарение и кипене на течности. Уравнение на Клапейрон-Клаусиус, 17.11.2014, <http://www.chem-bg.com>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
 3. CUBRIC, I., SKENDERI, Z. & HAVENITH, G, 2013, Impact of raw material, yarn and fabric parameters, and finishing on water vapor resistance, Textile Research Journal, том 83, стр. стр. 1215-1228
 4. FOURT, L. & HARRIS, M, 1950, Diffusion of water vapor through textiles, Textile Research Journal, том 17, стр. стр. 256-263
 5. FUKAZAWA, T., KAWAMURA, H., TOCHIHARA, Y. & TAMURA, T., 2003, Experiment and Analysis of Combined Heat and Water Vapor Transfer Through Clothes with Condensation, Textile Research Journal, том 73, стр. стр. 774-780
 6. HOSUN, L., 2010, A review of Spun Bond Process, Journal of Textile and Apparel Technology and Management, том 6, стр. стр.
 7. HU, J., LI , K. & YEUNG, L., 1950, Water vapor transfer, Textile Research Journal, том , стр. стр.
 8. JIANHUA, H. & YUBO, C., 2009, Effects of Air Temperature, Relative Humidity, and Wind Speed on Water Vapor Transmission Rate of Fabrics, Textile Research Journal, том 80, стр. стр. 422-428
 9. LEE, S. & OBENDORF, S., 2012, Statistical modeling of water vapor transport through woven fabrics, Textile Research Journal, том 82, стр. стр. 211-219
 10. RAINARD, L., 1950, Air permeability of fabrics, Textile Research Journal, том 16, стр. стр. 473-480
 11. WEINER, L., 1970, The relationship of moisture vapor transmission to the structure of textile fabrics, Textile Chemists and Colorists, том 2, стр. стр. 378-385
 12. WHELAN, M., MCHATTIE, E. & GOODINGS, A, 1955, The diffusion of water vapor through laminate with particular reference ti textile fabrics, Textile Research Journal, том 25, стр. стр. 197-223
 13. WOO, S., SHALEV, I. & BAKER, R., 1994, Heat and moisture transfer through nonwoven fabrics, Textile Research Journal, том 64, стр. стр. 190-197

Issue

XIX National Scientific Conference with International Participation FPEPM 2014, vol. II, pp. 270, 2014, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1314-5371

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание