Оригинал (Original)
Автори: Димитров, В. Д.
Заглавие: ПРИЛОЖИМОСТ НА МУЛТИМЕДИЕН ПЛЕЙЪР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМАШНА IPTV МРЕЖА
Ключови думи: IP ТВ, мултимедиен плейър

Абстракт: Разглежда се приложение на стандартен мултимедиен плейър за излъчване и приемане на поточно аудио и видео съдържание. Настройките и работоспособността на приложението са експериментирани в реална обстановка като то може да се използва за изграждане на домашна IPTV мрежа. Също така осигурява съвместимост между различни операционни системи и мултимедийни плейъри. По този начин се разширява стандартния обхват от възможности на един плейър.

Библиография

  1. O’Driscoll, Gerard, 2008, Next Generation IPTV Services and Technologies, USA, John Wiley & Sons

Издание

ТЕХСИС 2013, том 19, брой 1, стр. стр. 309-312, 2013, България, Пловдив, ISSN 1310-8271

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimitrov, V. D.
Title: WORKABILITY OF MULTIMEDIA PLAYER FOR BUILDING A HOME IPTV NETWORK
Keywords: IPTV, multimedia player

Abstract: This paper examines the workability of standard multimedia player for transmission and reception of streaming audio and video content. Settings and performance of the application have been tested in real environment and it can be used to build a home IPTV network. It also provides interoperability between different operating systems and multimedia players. Thus extends the standard range of options of a media player.

References

  1. O’Driscoll, Gerard, 2008, Next Generation IPTV Services and Technologies, USA, John Wiley & Sons

Issue

TECHSYS 2013, vol. 19, issue 1, pp. 309-312, 2013, Bulgaria, Plovdiv, ISSN 1310-8271

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум