Оригинал (Original)
Автори: Михов, М. Р., Жилевски, М. М.
Заглавие: Въвеждане на допълнителна координатна ос при клас металорежещи машини с цифрово-програмно управление
Ключови думи: позиционно управление, електрозадвижване с хибриден стъпков

Абстракт: В статията са анализирани изискванията към електрозадвижването на допълнителна управляема координатна ос в един клас фрезови машини. Обсъдени са възможностите за подобряване на показателите чрез замяна на постояннотоково електрозад¬виж¬ване с електрозадвижване с хибриден стъпков двигател. Управлението се осъществява в микростъпков режим. Проведените изследвания посредством моделиране и компютърно симулиране показват, че такова електрозадвижване може да подобри съответните показатели.

Библиография

 1. Михов, М., Жилевски, М., 2012, Възможности за подобряване на показателите на позиционно електрозадвижване за фрезови машини, Годишник на Тeхнически университет - София, том 62(2), стр. стр. 269-278.
 2. Михов, М., 2011, Системи за електрозадвижване, 2, София, Технически университет – София.
 3. Попов, Г., 2002, Металорежещи машини, част 1: Приложимост, устройство и управление, София, Технически университет – София.
 4. Mikhov, M. and Zhilevski, M., 2012, Computer Simulation and Analysis of Two-coordinate Position Electric Drive Systems, V. Tarnovo, Bulgaria, 28-30 June 2012, <Sofia>, Techical University of Sofia.
 5. Mikhov, M., Zhilevski, M. and Spiridonov, A., 2012, Modeling and Performance Analysis of a Spindle Electric Drive with Adaptive Speed Control, Journal Proceedings in Manufacturing Systems, том 7(3), стр. стр. pp. 153-158.
 6. Mikhov, M. and Zhilevski, M., 2012, Analysis of a Multi-Coordinate Drive System Aiming at Performance Impro¬vement, Vrnjacka Banja, Serbia, 13-15 September, <Vrnjacka Banja, Serbia.>, SaTCIP.
 7. Mikhov, M. and Nakov, P., 2008, Stepping Motor Drive for Precise Positioning Applications, Nish, Serbia, 25-27 June, <Nish, Serbia.>, UNIGRAF.

Издание

Годишник на Технически университет - София, том 63, брой 2, стр. стр. 41-48., 2013, България, София, Технически университет - София, ISSN 1311-0829

Издателските права се държат от Технически университет - София

Пълен текст на публикацията

Autors: Mikhov, M. R., Zhilevski, M. M.
Title: Introduction of Additional Coordinate Axis in a Class of Machine Tools with Digital Program Control
Keywords: position control, electric drive with hybrid stepping motor, multi-coordinate drive, milling machine

Abstract: Requirements to the electric drive of an additional controlled coordinate axis in a class of milling machines are analyzed in this paper. Some options for performance improvement through replacement of DC motor electric drive with hybrid step motor drive are discussed. The control is realized in microstepping mode of operation. Research by means of modeling and computer simulation shows that such type of electric drive can improve the respective performance.

References

 1. Михов, М., Жилевски, М., 2012, Възможности за подобряване на показателите на позиционно електрозадвижване за фрезови машини, Годишник на Тeхнически университет - София, том 62(2), стр. стр. 269-278.
 2. Михов, М., 2011, Системи за електрозадвижване, 2, София, Технически университет – София.
 3. Попов, Г., 2002, Металорежещи машини, част 1: Приложимост, устройство и управление, София, Технически университет – София.
 4. Mikhov, M. and Zhilevski, M., 2012, Computer Simulation and Analysis of Two-coordinate Position Electric Drive Systems, V. Tarnovo, Bulgaria, 28-30 June 2012, <Sofia>, Techical University of Sofia.
 5. Mikhov, M., Zhilevski, M. and Spiridonov, A., 2012, Modeling and Performance Analysis of a Spindle Electric Drive with Adaptive Speed Control, Journal Proceedings in Manufacturing Systems, том 7(3), стр. стр. pp. 153-158.
 6. Mikhov, M. and Zhilevski, M., 2012, Analysis of a Multi-Coordinate Drive System Aiming at Performance Impro¬vement, Vrnjacka Banja, Serbia, 13-15 September, <Vrnjacka Banja, Serbia.>, SaTCIP.
 7. Mikhov, M. and Nakov, P., 2008, Stepping Motor Drive for Precise Positioning Applications, Nish, Serbia, 25-27 June, <Nish, Serbia.>, UNIGRAF.

Issue

Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 63, issue 2, pp. 41-48., 2013, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia., ISSN 1311-0829

Copyright Технически университет - София

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание