Оригинал (Original)
Автори: Генов, Ю. А., Славчев, Я. Ц., док. Калин Пенчов Адърски., Арнаудов, К. С.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЯТЪРНА ТУРБИНА С ВЕРТИКАЛНА ОС НА ВЪРТЕНЕ - ТИП H-ROTOR
Ключови думи: вятърна турбина с вертикална ос (VAWT), крайни елементи, CFD

Абстракт: В настоящата разработка се извършва 3-D моделиране и симулационно изследване (флуидни симулации CFD чрез метода на крайните елементи) на вятърна турбина с вертикална ос на въртене (VAWT тип H-rotor). Изследвани са различни позиции на турбината и ъгли на завъртане на лопатките (pitch angle). Отчетени са измененията на флуидното поле (скорост и налягане) около лопатките и са получени данни за въртящия момент и силовите въздействия върху вятърната турбина.

Библиография

  Издание

  Механика на Машините, том 102, брой 102, 2013, България, Варна, ТУ Варна, ISSN 0861-9727

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Julian GENOV, J. G., Yanko SLAVCHEV, Y. S., док. Калин Пенчов Адърски., Konstantin ARNAUDOV, K. A.
  Title: MODELING AND INVESTIGATION OF VERTICAL AXIS WIND TURBINE – TYPE H
  Keywords: vawt

  Abstract: In this paper is performed 3-D modeling and simulation study (fluid CFD simulations using finite elements) of a wind turbine with a vertical axis of rotation (VAWT type H-rotor). Simulations are made for various turbine positions and pitch angles. It was obtained the data for the torque, forces and power of the investigated wind turbine.

  References

   Issue

   M.M., vol. 102, issue 102, 2013, Bulgaria, Varna, TU Varna, ISSN 0861-9727

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум