Оригинал (Original)
Автори: Панов, В. К., Рачев, Н. Г.
Заглавие: АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ НА ВИБРАЦИОНЕН СЕПАРАТОР С ГЛАДКА НЕПЕРФОРИРАНА ПОВЪРХНОСТ
Ключови думи: вибрационно сепариране, насипни зърнести материали, технико-

Абстракт: В работата е предложен експериментален подход за извършване на комплексен анализ на влиянието на позицията на захранването и честотата на принудените трептения върху ефективността на сепариране на насипни зърнести материали по неперфорирана гладка повърхност. Установени са зависимости с важно теоретично и приложно значение за управление на ефективността на процеса на сепариране.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 18, стр. стр. 45, 2013, България, София, ТУ-София, ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Panov, V. K., Rachev, N. G.
  Title: DETERMINATION OF FLAT VIBRATING SEPARATING SURFACE PARAMETERS
  Keywords: vibration separation, grain materials, technical and operating parameters

  Abstract: The aim of the study is to propose an experimental approach for complex analysis of feeding position and influence of frequency on separation process of a flat vibrating separator. Important practical and theoretical factors controlling separation process efficiency are determined

  References

   Issue

   Bulgarian Magazine for engineering, issue 18, pp. 45, 2013, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание