Оригинал (Original)
Автори: Иванчева, В. М., Джуджев Б.
Заглавие: ИЗМЕРВАНЕ НА ВИБРАЦИИ С ИНДУКТИВНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ
Ключови думи: вибрация, индуктивни преобразуватели, амплитуда, честота

Абстракт: В статията са разгледани индуктивните преобразуватели и приложението им за измерване на вибрации. Експериментално са определени и изследвани функциите на преобразуване

Библиография

  Издание

  Втората научна конференция с международно участие, АВТОМАТИКА’2013, 2013, България, Созопол

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ivancheva, V. M., Dzhudzhev B.
  Title: VIBRATION MEASUREMENT WITH INDUCTIVE TRANSDUCER
  Keywords: vibration, inductive transducer, amplitude, frequency

  Abstract: In the paper inductive transducers and their application for vibration measurement are discussed. The functions of conversion are experimentally defined and investigated.

  References

   Issue

   Second AUTOMATICS INTERNATIONAL CONFERANCE by the Faculty of Automatics at the TECHNICAL UNIVERSITY of SOFIA, 2013, Bulgaria, Sozopol

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в международен форум