Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Алексиев, С. Л., Начев Н., Велев Е.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА КОНСТРУИРАНЕ ГЕРОЛКОВА ХИДРОМАШИНА КАТО ОПРЕДЕЛЯЩИ СА РАЗМЕРИТЕ НА РОЛКИТЕ
Ключови думи: хидромашина, зъбна двойка, геролкова, ролки

Абстракт: В настоящата статия е описана методика за решаване на задачата за проектиране на зъбната двойка на геролкова безсепараторна хидромашина, свързана с трудното напасване на броя на ролките и стандартните размери на диаметъра им.

Библиография

  Издание
  XХII MНТК „АДП-2013”, стр. стр. 127, 2013, България, Созопол, ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Aleksiev, S. L., Nachev N., Velev E.
  Title: METHODOLOGY FOR CONSTRUCTING A GEROLLER HYDRAULIC MACHINE AS DETERMINANT ARE THE DIMENSIONS OF THE ROLLERS
  Keywords: hydraulic machine, gear couple, geroller, rolls

  Abstract: This paper describes a methodology for solving the task which occurs in the design of a gear pair of geroller non-separator hydraulic machine related with the difficulty of fitting in the number of rolls and their standard sizes of diameters.

  References

   Issue
   XXII MNTK ADP 2013, pp. 127, 2013, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в международен форум

   Въведена от: доц. д-р Станислав Любенов Алексиев