Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Алексиев, С. Л., Начев Н.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ЗЪБНАТА ДВОЙКА НА ХИДРОМАШИНА ЧРЕЗ ХИПОЦИКЛОИДА
Ключови думи: геротор, хидромашина, ролки, хипоциклоида

Абстракт: В настоящата статия е представена методика за построяване на зъбната двойка на хидромашина, при която вътрешното зъбно колело е заместено от ролки. Диаметрите на ролките са съобразени със стандартните такива. Профила на външното зъбно колело e еквидистантна крива на хипоциклоида.

Библиография

  Издание
  XXII МНТК "АДП 2013", стр. стр. 122, 2013, България, Созопол, ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Aleksiev, S. L., Nachev N.
  Title: METHODOLOGY FOR CONSTRUCTING THE GEAR COUPLE OF A HYDRAULIC MACHINE THROUGH HYPOCICLOID
  Keywords: gerotor, hydraulic machine, rolls, hypocycloid

  Abstract: This paper presents a methodology for a construction of the gear pair for hydraulic machine where the inner gear is replaced by rollers. Roll diameters are accordant with the standard ones. The profile of the external gear is a equidistant curve of a hypocycloid

  References

   Issue
   XXII MNTK ADP 2013, pp. 122, 2013, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в международен форум

   Въведена от: доц. д-р Станислав Любенов Алексиев