Оригинал (Original)
Автори: Димитров, К. П., Рахнев, И. Р.
Заглавие: ИЗМЕРВАНЕ НА ВИБРАЦИИ НА ТЪКАЧНA МАШИНA С ГЪВКАВИ РАПИРИ
Ключови думи: Тъкачни машини, вибродиагностика, вибрации, вибропреместване, виброскорост, виброускорение

Абстракт: Настоящата разработка представя информация за вибрациите възникващи в съвременните тъкачни машини с гъвкави рапири. Обект на експерименталната работа е тъкачен стан с максимално динамично натоварване и висока честота на въртене. Направени са измервания на вибрациите. Представени са виброграми на трите параметъра характеризиращи механичните трептения (преместване, скорост и ускорение).

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие СЛИВЕН 2013, 2013, България, Сливен, сп. Механика машините

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimitrov, K. P., Rahnev, I. R.
  Title: MEASUREMENT OF VIBRATIONS OF THE WEAVING MACHINES WITH FLEXIBLE RAPIER
  Keywords: Weaving machines, vibration analysis, vibration, displacement, velocity, acceleration

  Abstract: This paper presents information about the vibrations arising in modern weaving machines with flexible rapiers. The object of the experimental work is loom with a maximum dynamic load and high speed. We have measured and analysis of vibrations. Presents vibrograms of three parameters characterizing the mechanical vibrations (displacement, velocity and acceleration).

  References

   Issue

   National conference with international participation Sliven 2013, 2013, Bulgaria, Slive, journal Mechanics of Machines

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание