Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Велева, С. С., Костова, Д.О.
Заглавие: Предварителна оценка на варианти за технологичен трансфер в индустриалното предприятие
Ключови думи: технологии, трансфер, успешен, предварителна оценка, варианти, критерии

Абстракт: Пред индустриалните предприятия непрекъснато се откриват различни възможности за осъществяването на трансфер на технологии. За да успеят да ги превърнат в успешни проекти, реализацията, на които ще генерира иновации и икономическо развитие е необходимо: първо да ги идентифицират в икономическото пространство и второ, да ги оценят и да изберат най-подходящите за тях. Преди обаче да се премине към същинската оценка е необходимо да се направи предварителна оценка. В различни научни и научно-приложни статии и доклади има разработени модели за предварителна оценка. Задълбоченият им анализ показва, че те не решават напълно поставения проблем. В повечето случай са твърде общи – очертават само насоки и основни стъпки за извършване на предварителната оценка, без да конкретизират как точно да бъдат изпълнени те. Целта на настоящата разработка е да предложи подход за предварителна оценка на варианти за технологичен трансфер, приложим при вземане на решения за технологичен трансфер на фирмено нив

Библиография

  Издание
  , 2013, Албания,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Atanasova, S. S., Kostova, D.O.
  Title: PRE-ASSESSMENT OF TECHNOLOGY TRANSFER OPTIONS IN THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
  Keywords: technfology, transfer, successful, pre-assessment, options, criteria

  Abstract: There are a lot of factors to be considered in the process of technology transfer options selection. This paper is focused on technology transfer pre-assessment approach which could be followed by the recipients (industrial enterprises). The study is based on a literature survey of technology transfer pre-assessment activities and proposed the primary objective and the basic steps in the pre-assessment. It is include indentifying potential technology transfer options, determining the priority level of the options for the enterprises and criteria used to indentify acceptable alternatives of technology transfer. The outcome of the pre-assessment is a portfolio of technology transfer projects to facilitate and accelerate the diffusion and adoption of technologies in enterprises. It is a term for enterprise competitiveness increasing.

  References

   Issue
   , 2013, Albania,

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание

   Въведена от: гл. ас. д-р Сия Станчева Велева