Оригинал (Original)
Автори: Заркова, Ю., Милушев, Г. С.
Заглавие: МЕТОД ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И РАННО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА
Ключови думи: сравнителен анализ, система за видеонаблюдение, мониторинг, контрол, превантивни мерки

Абстракт: Обзорен документ, в който се разглеждат предпоставки за поставяне на проблема с предотвратяване и превенция на горски пожари, методи за наблюдение и оповестяване при кризисни ситуации. Начини за реализиране на разработената система и режими на работа.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 63, стр. стр. 273-282, 2013, България, София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zarkova, J., Milushev, G. S.
  Title: METHODS FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT AND CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT THROUGH A SYSTEM OF PREVENTION AND EARLY WARNING OF FIRE PROTECTION
  Keywords: comparative analysis, video surveillance; system (CCTV), monitoring, control, prevention

  Abstract: Overview document considers prerequisites for addressing the issue of averting and prevention of forest fires, methods for observing and communicating in emergency situations. Options for implementing and operating modes of the developed system.

  References

   Issue

   PROCEEDING OF TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, vol. 63, pp. 273-282, 2013, Bulgaria, Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум