Оригинал (Original)
Автори: Кирилова, К.С., Милушев, Г. С.
Заглавие: ОБУЧИТЕЛНИ ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЕШКАТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТАТИЧЕН МОНОФАЗЕН ЕЛЕКТРОМЕР
Ключови думи: активна енергия, грешка, електромер, метрологична проверка

Абстракт: Представено е приложението на уредба за оценка на съответствието (метрологична проверка) на точността на монофазни статични електромери в учебната подготовка на инженерните специалисти (бакалаври и магистри) с профил електроинженер. Уредбата позволява да се изследва грешката на електромера за активна, реактивна и пълна енергия при различни стойности на фиктивния товар, да се провери съответствието на нормите за самоход и чувствителност. Предвидени са тестове за оценка на точността на електромера и проверка на съответствието на грешката при измерване на активна енергия в ръчен и автоматичен режим и автоматично, при наличие на реактивна съставка с индуктивен и капацитивен характер.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 63, стр. стр. 241-246, 2013, България, София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kirilova, K.S., Milushev, G. S.
  Title: TRAINING APPROACHES FOR CONFORMITY ASSESSMENT WITH AUTOMATED SYSTEM FOR THE STUDY OF ERROR AND CHARACTERISTICS OF STATIC SINGLE PHASE ELECTRICITY METER
  Keywords: active energy, electricity meters, error, metrological check

  Abstract: Presented is the application of legislation for conformity assessment (metrological inspection) the accuracy of single-phase static electricity in academic preparation and plant engineers (BSc and MSc) in electrical profile. The regulation/system allows to examine the error of the meter for active, reactive and total energy for various values of the dummy load to verify that the standards for propulsion and sensitivity. There are tests to evaluate the accuracy of meter and verify compliance of the error in measuring active energy in manual or automatic mode and automatically, in the pres-ence of reactive component of inductive and capacitive nature.

  References

   Issue

   PROCEEDING OF TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, vol. 63, pp. 241-246, 2013, Bulgaria, Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум