Оригинал (Original)
Автори: Цонов Л Ц., Тодоров, Т. С.
Заглавие: Определяне на условията за празен ход на шестзвенен лостов механизъм на импулсен вариатор
Ключови думи: Импулсен вариатор, кинематичен анализ, празен ход

Абстракт: В статията се разглежда кинематиката на шестзвенен механизъм с променлива структура и регулируема геометрия, намиращ приложение в импулсните вариатори. Акцентирано е на изследването състоянието на вариатора наречено празен ход, при което въпреки непрекъснатата ротация на входното звено ъгловата скорост на изхода е нула. Намерени са конструктивни решения, при които въпреки липсата на престой на изходното звено, механизмът осигурява празен ход.

Библиография

  Издание

  Бългаско списание за инженерно проектиране, 2013, България, София, Машиностроителен факултет ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Tsonov T L., Todorov, T. T.
  Title: FREE STROKE DETERMINATION OF A SIX-LINK LINKAGE FOR RATCHETING CONTINUOUS VARIABLE TRANSMISSION
  Keywords: Ratcheting continuously variable transmission, kinematic analysis, free stroke

  Abstract: The paper deals kinematics of six-link mechanism with variable structure and tunable geometry, which is used in the ratcheting continuously variable transmissions (RCTV). The investigation emphasis is at the state of the RCTV called free stroke, at which although the input shaft rotates continuously the angular velocity of the output link is zero. Some design solutions have been found that provide free stroke of the mechanism although the lack of ideal kinematic conditions.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal For Engineering Design, 2013, Bulgaria, Sofia, MF TU-Sofia

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание