Оригинал (Original)
Автори: Генкова И., Павлова, П. Е., Пачеджиева, Б. К., Цанев В. И.
Заглавие: Предварителна обработка на данните при измерване на дрейфови скорости по метода на времевите изменчивости
Ключови думи: предварителна обработка на данни, измерване на дрейфова скор

Библиография

  Издание

  Електротехника и Електроника, брой 5, стр. стр. 35-42, 2000, България, ISSN 0861-4717
  Autors: Genkova I., Pavlova, P. E., Pachedjieva, B. K., Tsanev V. I.
  Title: Preliminary Data Treatment of Measuring of Drift Velocity to the Method of Temporal Changeability
  Keywords: preliminary data threatment, drift velocity measurement

  References

   Issue

   Electrotechnics and Elektronics, issue 5, pp. 35-42, 2000, Bulgaria, ISSN 0861-4717

   Вид: статия в списание