Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Т. С., Райчо Й Й.
Заглавие: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА УЛТРАЗВУКОВ ГЕНЕРАТОР НА ЕНЕРГИЯ
Ключови думи: ултразвук, генератор на енергия, резонанс, вибрации, МЕМС, м

Абстракт: В статията се разглежда иновативен начин за безжичен пренос на електрическа енергия чрез системи, състоящи се от ултразвуков микро-генератор на енергия и ултразвуков източник на акустични вълни. Проектиран е и изработен ултразвуков генератор на енергия с възможност за промяна на някои от ключовите му параметри. Обособена е опитна постановка с конфигурация: източник на ултразвук – ултразвуков генератор. Проведени са експериментални изследвания и анализирани резултатите.

Библиография

  Издание

  Бългаско списание за инженерно проектиране, 2013, България, София, Машиностроителен факултет ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Todorov, T. S., Raycho Y Y.
  Title: DESIGN AND ANLYSIS OF ULTRASONIC ENERGY GENERATOR
  Keywords: ultrasound, energy generator, resonance, vibration, MEMS, medicine, implanted devices

  Abstract: In this article на innovative technique for wireless energy transfer is discussed using systems that consist of ultrasonic energy micro-generator and ultrasonic transmitter. Ultrasonic energy generator with variable key parameter control is designed and fabricated. Experimental setup is configured consisting of ultrasonic transmitter and ultrasonic energy generator. Finally analysis of the experimental results is done.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal For Engineering Design, 2013, Bulgaria, s, MF TU-Sofia

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание