Оригинал (Original)
Автори: Начев Н., Алексиев, С. Л.
Заглавие: ОСНОВНИ ВИДОВЕ РОТАЦИОННИ ХИДРОМАШИНИ
Ключови думи: ротационни хидромашини, помпа, хидромотор, пластинкови помпи, зъбни помпи, геротор помпи

Абстракт: В настоящата публикация е направен преглед на основните видове ротационни хидромашини – приложение, предимства и недостатъци.

Библиография

  Издание

  TECHSYS 2013, стр. стр. 213, 2013, България, Пловдив, ISSN 1310-8271

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Nachev N., Aleksiev, S. L.
  Title: GENERAL TYPES OF ROTARY HYDRAULIC MACHINES
  Keywords: rotary hydraulic machines, pump, hydraulic motor, vane pumps, gear pumps, gerotor pumps

  Abstract: This paper provides an overview of the general types of rotary hydraulic machines - application, advantages and disadvantages

  References

   Issue

   TECHSYS 2013, pp. 213, 2013, Bulgaria, Plovdiv, ISSN 1310-8271

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание