Оригинал (Original)
Автори: Гаджева, Е. Д., Вълков, Г. Г.
Заглавие: Разработване на шумови източници на езика Verilog-A
Ключови думи: поведенчески модели, сравнение на ефективност, шумови модели

Абстракт: Разработени са шумови източници на езика Verilog-A. Моделите са проверени спрямо Spice еквивалентите си. Времената за симулация също са сравнени, с цел се оцени ефективността на моделите.

Библиография

  Издание

  Национален Форум Електронни, Информационни и Комуникационни Системи ЕИКС 2013, брой 1, стр. стр. 68-72, 2013, България, София, ТУ-София, ISBN ISSN 1314-8605

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Gadjeva, E. D., Valkov, G. G.
  Title: Development of Noise Sources in Verilog-A
  Keywords: Behavioral models, Noise models, Performance comparison, Spice, Verilog-A

  Abstract: Verilog-A models of noise sources are developed. The models are verified against their Spice equivalents. The simulation times are also compared to assess the efficiency of the models.

  References

   Issue

   Национален Форум Електронни, Информационни и Комуникационни Системи ЕИКС 2013, issue 1, pp. 68-72, 2013, Bulgaria, София, ТУ-София, ISBN ISSN 1314-8605

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум