Оригинал (Original)
Автори: Гергана Илиева Йорданова., Ищев, А. К.
Заглавие: Откриване на неипзравности в сервосистема с генери¬ране на аналитични симптоми
Ключови думи: затворен контур, откриване на неизправности, размити функ¬ци

Абстракт: В тази статия е представен метод за генериране на симптоми за це¬лите на откриване на неизправности в сервосистема. Постига се откриване както за входни, така и за изходни неизправности. Първоначалните симптоми се обработват, като се цели намаляване на ефекта на шума в реалните сис¬теми. Окончателното откриване на неизправностите се реализира на базата на заключения, получени или чрез поставяне на твърди граници върху симпто¬мите или чрез последяваща обработка с размити функции на принадлежност. За проверка на съответните алгоритми се използва лабораторен стенд - модел на физически обект сервосистема. Резултатите от проведените експери¬менти са сравнени и анализирани.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет - София, том 63, брой 1, стр. стр. 225-234, 2013, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Jordanova GI., Ichtev, A. K.
  Title: Fault detection in servosystem based on an analytical symptom generation
  Keywords: closed-loop system, fault detection, fuzzy membership functions, servosystem

  Abstract: In this paper аn approach for symptom generation for fault detection in a servosystem is presented. Both sensor and actuator faults are considered. The initial symptoms are modified in order to remove the negative effect of the noise in real systems. The final decision, regarding the fault situation, is performed both by applying strict limits on the symptoms signal as well as with consequential application of fuzzy decision rules on the symptom signal. In order to verify the obtained results, a laboratory setup – model of a servosistem is used. Experiments with servosystem are carried out and results of them are presented and discussed.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 63-1, issue 1, pp. 225-234, 2013, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание