10983

Публикации
Publications

1545

Автори
Autors

10984

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
8001 Vladimir Monev., Filipov, K. B., Mathematical modeling of steamgeneator PGV-1000, used in nuclear power plant with WWER-1000 nuclear reactor (2021)
8002 Зашев, К. И., Филипов, К. Б., Прилагане на трансмутацията като метод за повишаване на защитата от разпространение на делящи се материали при реакторите на топлинни неутрони (2022)
8003 Vassileva, B. V., Is online teaching and learning "distant" to students and how the tuition in digital environment affects learners'self-perception of their own engagement in the educational process? (2022)
8004 Василева, Е. П., Ефективно пренасяне на електроенергия в разпределителни мрежи (2019)
8005 Zlateva, P. I., Untersuchungen zur Valenz von Maß- und Mengenbezeichnungen am Beispiel deutscher Rektionssubstantive mit der Präposition an (Eine korpusbasierte Analyse) (2017)
8006 Грозданов, К. Ц., Въведение в теорията на пожарите, възникващи при моторни превозни средства, (2014)
8007 Грозданов, К. Ц., Изменение на параметрите на конвективни струи по траекторията им (2015)
8008 Грозданов, К. Ц., Карапетков, С. М., Антонов, И. С., Развитие на пожар при лек автомобил с отчитане въздействието на вятъра (2015)
8009 Грозданов, К. Ц., Разпространение и въздействие на радиационния топлообмен при пожари на автомобили (2015)
8010 Очкова-Димитрова, Е. Д., Дизайнът “отвътре”/относно някои, произтичащи от постмодерната ситуация, алтернативи пред дизайна/ (2005)
8011 Ангелова, С. Н., Очкова-Димитрова, Е. Д., Жизнената среда на информационното общество (2006)
8012 Очкова-Димитрова, Е. Д., Нови аспекти във формообразуването и връзката с практическото обучение по дизайн (2009)
8013 OchkovaDimitrova, E. D., Collage in the context of design /form-formation in search of our indentity/ (2011)
8014 Очкова-Димитрова, Е. Д., Равнината като формообразуващ фактор (2013)
8015 Очкова-Димитрова, Е. Д., Цвят и реалност. (творчески експеримент „Реално-Нереално“) (2013)
8016 Очкова-Димитрова, Е. Д., Повърхнината като формообразуващ фактор (проект „осветително тяло“) (2014)
8017 Очкова-Димитрова, Е. Д., „Асамблаж на материали и търсене на връзка между минало и настояще в контекста на културно-историческото наследство“ (2015)
8018 Очкова-Димитрова, Е. Д., Червендинев, Г. П., Символна пластика/70-години ТУ-София/ (2015)
8019 Червендинев, Г. П., Очкова-Димитрова, Е. Д., Възможности за използване на cad продукти за параметрично проектиране в скулптурата/проект „факел на познанието" (2015)
8020 Очкова-Димитрова, Е. Д., Дистанция и текстури /художествен експеримент/ (2015)
8021 Очкова-Димитрова, Е. Д., Цветът на разказа /художествен експеримент/ (2016)
8022 Маринов, Б. Н., Очкова-Димитрова, Е. Д., „Игрови модел мениджмънт във визуалната комуникация“ (2018)
8023 Очкова-Димитрова, Е. Д., “Културна традиция и нови аспекти при изграждането на съдове в контекста на символ и знак /купичката за супа/” (2019)
8024 Очкова-Димитрова, Е. Д., „Ритъм и трансформация /Анализ на движението и трансформацията на формата, чрез ритъма в композицията/" (2020)
8025 Очкова-Димитрова, Е. Д., Георгиева-Гущанова, Б. Г., „Съвременна интерпретация на художествен текстил в интериора“ (2020)
8026 Грозданов, К. Ц., Modelling of occurrence and spread of fire in RTV (2016)
8027 Грозданов, К. Ц., Антонов, И. С., Радослав Руменов Бакиев., Numerical simulation development of fire in RTV (2016)
8028 Грозданов, К. Ц., Антонов, И. С., Цанков, П. Г., Сборник примерни задачи и тестови въпроси по „Приложна механика на флуидите” (2012)
8029 Грозданов, К. Ц., Антонов, И. С., Антонов, С. И., Механика на флуидите (2016)
8030 Грозданов, К. Ц., Наръчник на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации (2018)
8031 Грозданов, К. Ц., Пожароизвестителни системи (2021)
8032 Грозданов, К. Ц., Пожарна безопасност на обекти в експлоатация (2019)
8033 Грозданов, К. Ц., ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ (2015)
8034 Tabov, JB., Velchev, A. P., Computer-aided Graphical Solving of Equations of the Form f(x)=g(x) (2010)
8035 Velchev, A. P., Graphs, graphical representation and graphical solving in Bulgarian mathematics textbooks (2010)
8036 Велчев, А. П., Някои идеи относно графичното решаване на ирационални уравнения с компютър (2012)
8037 Velchev, A. P., Introducing bachelors, studying for math teachers, with computer-aided graphical solving and exploration of equations (2013)
8038 Dimitrova, R. B., Composition, Structure and Properties of Thin Coatings from Carbide Electrodes based on TiCN, TIB2, WC and B4C, Produced on Titanium Alloys by Electral Spark Deposition with Low Impuls Energy (2021)
8039 Pitchurov, G. T., Gromke C., Denev J.A., Galeazzo, F.C.C., Validation study for Large-Eddy Simulation of Forest Flow (2020)
8040 Велчев, А. П., Ценообразуване (втора част). Маржинален подход (2017)
8041 Велчев, А. П., Ценообразуване (Трета част). Анализ на приноса. Метод на критичната точка (2018)
8042 Marinov, M. B., Djermanova N J., Ganev, B. T., Janchevska E., Performance Evaluation of Low-cost Carbon Dioxide Sensors (2018)
8043 Tseneva, R., Slavtchev, Y., Mastorakis, N., Mladenov, V. M., New Design of Aluminum Bolted Busbar Connections (2009)
8044 Obretenov, V. S., Iliev, R. S., Determination of The Optimal Parameters of a Vertical Axis Wind Turbine with Cylindrical Guide Vane Unit (2021)
8045 Obretenov, V. S., Iliev, R. S., Investigations of a vertical axis wind turbine with frontal cylindrical guide vane unit (2021)
8046 Обретенов, В. С., Илиев, Р. С., Синтез на работно колело на хидрокинетична турбина с вертикална ос (2017)
8047 Чакъров, T. Н., Обретенов, В. С., Илиев, Р. С., Хибриден вентилатор (2015)
8048 Обретенов, В. С., Илиев, Р. С., Нова моделна вятърна турбина с вертикална ос (2018)
8049 Обретенов, В. С., Илиев, Р. С., Опитно изследване на работни колела на вятърна турбина тип Дариус (2019)
8050 Romansky, R. P., Evaluation of Experimental Data from Monitoring and Simulation of Network Communication Parameters (2022)