Оригинал (Original)
Автори: Янева, С. Ц., Снежина Денчева.
Заглавие: Изследване на функционалността и възможностите на някои платформи, използвани за присъствено обучение в електронна среда
Ключови думи: обучение в електронна среда, електронни платформи, microsoft teams, discord, google meet, zoom, moodle

Абстракт: В доклада са разгледани някои платформи, използвани за присъствено обучение в електронна среда. Изследвани са функционалността и възможностите им, описани са техните предимства и недостатъци. Направен е анализ и съпоставка на получените резултати.

Библиография

  Издание

  Proceedings of X International scientific conference "Technics. Technologies. Education. Safety", Volume 1. Education. Public sciences. Information technologies, natural and mathematical sciences. Technics. Technologies. Year VI, Issue 1 (14), June 2022, ISSN 2535-0315 (Print), ISSN 2535-0323 (Online), p.61-64, Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Industry-4.0, 2022, България, Borovets, Sofia
  Autors: Yaneva, S. C., Dencheva S.
  Title: Exploring the functionality and capabilities of some platforms used for face-to-face learning in an electronic environment
  Keywords: face-to-face learning, electronic environment, electronic platforms, microsoft teams, discord, google meet, zoom, moodle

  Abstract: The report examines some of the platforms used for face-to-face learning in an electronic environment. Their functionality and capabilities have been studied, their advantages and disadvantages have been described. An analysis and comparison of the obtained results was made.

  References

   Issue

   Proceedings of X International scientific conference "Technics. Technologies. Education. Safety", Volume 1. Education. Public sciences. Information technologies, natural and mathematical sciences. Technics. Technologies. Year VI, Issue 1 (14), June 2022, ISSN 2535-0315 (Print), ISSN 2535-0323 (Online), p.61-64, Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Industry-4.0, 2022, Bulgaria, Borovets, Sofia

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание