Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В.
Заглавие: Компютърна технология за формиране на размерката в универсалната графична система AutoCAD
Ключови думи: CAD системи, технология, размерка, универсална графична сист

Абстракт: Определено е рационалното съчетаване на команди от графичния редактор на системата AutoCAD, което позволява изпълняване на редене на размерката и определяне на процента вътрешен отпадък в автоматизиран режим. Разработена е последователност за осъществяване на процеса редене на размерка в AutoCAD. Реденето на размерката дава възможност да се автоматизира кроенето на единични образци от експерименталните модели.

Библиография

  Издание

  Сп. Известия на Съюза на учените – Сливен, том 17, стр. стр. 289-293, 2010, България, Сливен, ISSN 1311-2864
  Autors: Sivova, M. V.
  Title: Computer technology for the formation pattern of the universal system for engineer design AUTOCAD
  Keywords: CAD system, technology, Pattern, universal system for engineer design AutoCAD

  Abstract: Definitely a rational combination of graphics commands from the system editor AutoCAD, allowing a run ordinal Pattern and determining the rate of domestic waste in an automated mode. Sequence is designed to make the process of ordinal Pattern in AutoCAD. Ordinal of Pattern makes it possible to automate the cutting of individual pieces of experimental models.

  References

   Issue

   Announcements of Union of scientists Sliven, vol. 17, pp. 289-293, 2010, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311-2864

   Вид: статия в списание