Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В.
Заглавие: Подготовка на предната част на дамско сако за моделиране в универсална CAD система
Ключови думи: CAD система, универсална система за инженерна графика AutoCA

Абстракт: Разглеждат се процедурите, включени в процеса на подготовка за моделиране на основната конструкция на дамско сако, адаптирани за работа в универсалната система за инженерно проектиране AutoCAD. Общите правила за съставяне на алгоритъм за работа в графичния редактор на системата се демонстрират върху предната част на ОК на дамско сако. Приети са еднакви значения на размерните признаци за типова фигура по БДС 8371-89 и необходимите прибавки за свобода към съответните конструктивни участъци.Правилата за съставяне на алгоритъм са приложими и при конструиране на чертежа на гърба на дамското сако.

Библиография

  Издание

  Сп. Известия на Съюза на учените – Сливен, том 19, стр. стр. 201-206, 2011, България, Сливен, ISSN 1311-2864
  Autors: Sivova, M. V.
  Title: Preparation of the front part of women blazer modelling into a universal CAD sistem
  Keywords: CAD system, universal system for engineer design AutoCAD, blazer, modelling

  Abstract: In the report the performances admitted in the procedure of the preparation for the model of the basic structure of the lady's coat, arranged are viewed using universal system for engineer design AutoCAD. The general rules are showed on the artwork editor of the system for work for combination of an algorithm on the front part of a lady's coat.

  References

   Issue

   , Announcements of Union of scientists Sliven, vol. 19, pp. 201-206, 2011, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311-2864

   Вид: статия в списание