Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В.
Заглавие: Конструиране на облекло в универсална CAD система
Ключови думи: CAD системи, конструиране на облекло, универсална графична система AutoCAD

Абстракт: В настоящата разработка се разглежда пример за цялостно компютърно разработване на модел на дамско сако в полувтален силует, илюстриращ възможностите на универсалната система за инженерно проектиране AutoCAD при конструирането на облекла. Въз основа на анализ по определени критерии е направен обоснован избор на CAD системата AutoCAD като подходяща за използване във всички етапи от процеса проектиране на облекло.

Библиография

  Издание

  Сп. Известия на Съюза на учените – Сливен, том 19, стр. стр. 207-211, 2011, България, Сливен, ISSN 1311-2864
  Autors: Sivova, M. V.
  Title: Construction of clothing into a universal CAD sistem
  Keywords: CAD system, Construction of clothing, universal system for engineer design AutoCAD

  Abstract: The development looks at an example of a complete computer design of a model of a women's jacket in a semi-wt silhouette, illustrating the capabilities of the universal AutoCAD engineering design system in the construction of garments. Based on analysis according to certain criteria, a reasoned choice of the AutoCAD CAD system was made as suitable for use in all stages of the clothing design process.

  References

   Issue

   Announcements of Union of scientists Sliven, vol. 19, pp. 207-211, 2011, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311-2864

   Цитирания (Citation/s):
   1. Димитрова, Ст., Д. Димитров, М. Павлова, Проектиране на дизайнерска колекция дамско облекло в стил Шанел, Сп. Известия на Съюза на учените Сливен, том 34 (1), стр. 79-86, 2019, ISSN: 1311-2864 - 2019 - в български издания
   2. Христов, Т., М. Павлова, Проектиране на капсулна колекция дамско облекло за сезон есен/зима 2019 – 2020, Сп. Известия на Съюза на учените Сливен, том 34 (1), стр. 87-94, 2019, ISSN: 1311-2864 - 2019 - в български издания
   3. Христова, З., Приложение на кайзен система в микро, малки и средни предприятия, Сп. Известия на Съюза на учените Сливен, том 34 (1), стр. 167-174, 2019, ISSN: 1311-2864 - 2019 - в български издания
   4. Иванова, Р., М. Павлова, Подход за създаване на облекло с разнообразна визия и технология, базирано на общи конструктивни и модулни шаблони, Сп. Известия на ТУ-Сливен, № 4/2020, стр. 43-48, 2019, ISSN: 1312-3920 - 2019 - в български издания

   Вид: статия в списание