Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В.
Заглавие: Конструктивно моделиране на облекло: работна тетрадка
Ключови думи: конструиране, моделиране, облекло, лабораторни упражнения

Абстракт: Учебно пособие е написано съгласно учебната програма по дисциплината ,КМО” за специалност ,ТДММИ” в Колеж – Сливен към ТУ – София и е предназначено за изпълнение на задачи за лабораторни упражнения. Ръководството е оформено като работна тетрадка и се състои от четири части. Първата част съдържа седем лабораторни упражнения, в които върху конкретни тематично подбрани модели облекло на практика се прилагат знанията, получени от лекционния курс по дисциплината „КМО“. Втората част включва Приложения, в които са посочени изходни телесни измерения и предварителни изчисления за конкретни типоразмери, необходими за построяване на основни конструкции, използвани в качеството на изходни за моделиране. Третата част демонстрира примерно изпълнение на Задачи за моделиране на изделия.Решенията на задачите от лабораторните упражнения се изпълняват непосредствено в Работната тетрадка в Четвъртата част самостоятелно с чертожни инструменти в мащаб 1:5 и се заверяват от ръководителя на упражнението.

Библиография

  Издание

  , 2019, България, Сливен, Агенция Компас ООД, ISBN 978-954-8558-36-5
  Autors: Sivova, M. V.
  Title: Construction and modeling of clothing with CAD systems
  Keywords: construction, modeling, clothing, laboratory exercises

  Abstract: The textbook is written according to the curriculum in the discipline "Design and modeling of clothing with CAD systems". The textbook presents a new technology for the construction and modeling of clothing realized in the universal graphics system AutoCAD. The textbook consists of 7 sections and a bibliography. Section One addresses issues concerning the construction and modelling of women's skirts in the universal CAD AUTOCAD system. Section Two is related to the development of working templates in a universal computer system.Section Three is a computer technology for forming the size. Section Four of labor is basic for the textbook. He introduces us to the construction and modeling of women's handbags. Section Five contains application of the AutoCAD CAD system in shaping the graphical information in the technological documentation of sewing products.Section Six is dedicated to a typical information problem – an overview of the AutoCAD interface.

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria, Sliven, Compass Agency Ltd., ISBN 978-954-8558-36-5

   Цитирания (Citation/s):
   1. Димитрова, Ст., Д. Димитров, М. Павлова, Проектиране на дизайнерска колекция дамско облекло в стил Шанел, Сп. Известия на Съюза на учените Сливен, том 34 (1), стр. 79-86, 2019, ISSN: 1311-2864 - 2019 - в български издания
   2. Христов, Т., М. Павлова, Проектиране на капсулна колекция дамско облекло за сезон есен/зима 2019 – 2020, Сп. Известия на Съюза на учените Сливен, том 34 (1), стр. 87-94, 2019, ISSN: 1311-2864 - 2019 - в български издания

   Вид: ръководство