8092

Публикации
Publications

1336

Автори
Autors

8093

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7851 Велчев, А. П., Плъзгащи средни в техническия анализ на валутните пазари (2015)
7852 Велчев, А. П., Плъзгащи средни в техническия анализ на валутните пазари – втора част (2015)
7853 Велчев, А. П., Плъзгащи средни в техническия анализ на валутните пазари – трета част (2017)
7854 Велчев, А. П., Ценообразуване. Методи на пълните и средни разходи (2017)
7855 Tzaneva, B. R., Dobreva Ek., Koteva N., Georgieva, M. G., Petrova M., Effect of etching conditions on electroless Ni-P plating of 3D printed PLA (2022)
7856 Kamarska, K. V., CORROSION OF ALUMINIUM ALLOY EN AW-2024 IN SELECTED ENVIRONMENTS (2022)
7857 Георгиев, К. К., Кацарова, П. Ц., Шопов, И. Н., СЪСТОЯНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПРОЦЕСА ФИНО ДИАМАНТЕНО СТРУГОВАНЕ НА ОПТИЧНИ ПОВЪРХНИНИ (2017)
7858 Георгиев, К. К., Шопов, И. Н., Кацарова, П. Ц., ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СИСТЕМАТА МАШИНА – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ИНСТРУМЕНТ – ДЕТАЙЛ ПРИ ДИАМАНТЕНО СТРУГОВАНЕ НА ОПТИЧНИ ДЕТАЙЛИ (2018)
7859 Момчилова, М. К., (Не)допустими академични практики (2022)
7860 Spasova, V. G., Iliev, I. T., Computer Vision and Wireless Sensor Networks in Ambient Assisted Living: State of the Art and Challenges (2012)
7861 Velchev, A. P., A GEONExT-based didactical technology for graphical solving of parametric equations of the type f(x,a) = g(x,a) (2007)
7862 Табов, Й.Б., Велчев, А. П., Данова, В., Един опит за сравнение на методи за преподаване на темата “Тригинометрични уравнения” (2008)
7863 Danova, V., Velchev, A. P., Methods for solving systems trigonometric equations with two unknowns with and without a computer (2009)
7864 Velchev, A. P., Danova, V., Papazov, Y., Computer Methods for Graphical Presentation of Solutions of Systems of Trigonometric Equations for Advanced Students (2009)
7865 Зашев, К. И., Филипов, К. Б., Моделиране на двуетапно рециклиране на минорни актиниди в реактори от типа ВВЕР-1000 (2019)
7866 Анелия Бобочоева., Филипов, К. Б., Възможности за енергийни и неенергийни приложения на изотопа калифорний-252 (2020)
7867 Ганев, И. Г., Филипов, К. Б., Управление на биоразградимите отпадъци, генерирани в животновъдните стопанства, като елемент от кръговата икономика (2021)
7868 Vladimir Monev., Filipov, K. B., Mathematical modeling of steamgeneator PGV-1000, used in nuclear power plant with WWER-1000 nuclear reactor (2021)
7869 Зашев, К. И., Филипов, К. Б., Прилагане на трансмутацията като метод за повишаване на защитата от разпространение на делящи се материали при реакторите на топлинни неутрони (2022)
7870 Vassileva, B. V., Is online teaching and learning "distant" to students and how the tuition in digital environment affects learners'self-perception of their own engagement in the educational process? (2022)
7871 Василева, Е. П., Ефективно пренасяне на електроенергия в разпределителни мрежи (2019)
7872 Zlateva, P. I., Untersuchungen zur Valenz von Maß- und Mengenbezeichnungen am Beispiel deutscher Rektionssubstantive mit der Präposition an (Eine korpusbasierte Analyse) (2017)
7873 Грозданов, К. Ц., Въведение в теорията на пожарите, възникващи при моторни превозни средства, (2014)
7874 Грозданов, К. Ц., Изменение на параметрите на конвективни струи по траекторията им (2015)
7875 Грозданов, К. Ц., Карапетков, С. М., Антонов, И. С., Развитие на пожар при лек автомобил с отчитане въздействието на вятъра (2015)
7876 Грозданов, К. Ц., Разпространение и въздействие на радиационния топлообмен при пожари на автомобили (2015)
7877 Грозданов, К. Ц., Modelling of occurrence and spread of fire in RTV (2016)
7878 Грозданов, К. Ц., Антонов, И. С., Радослав Руменов Бакиев., Numerical simulation development of fire in RTV (2016)
7879 Грозданов, К. Ц., Антонов, И. С., Цанков, П. Г., Сборник примерни задачи и тестови въпроси по „Приложна механика на флуидите” (2012)
7880 Грозданов, К. Ц., Антонов, И. С., Антонов, С. И., Механика на флуидите (2016)
7881 Грозданов, К. Ц., Наръчник на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации (2018)
7882 Грозданов, К. Ц., Пожароизвестителни системи (2021)
7883 Грозданов, К. Ц., Пожарна безопасност на обекти в експлоатация (2019)
7884 Грозданов, К. Ц., ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ (2015)
7885 Tabov, JB., Velchev, A. P., Computer-aided Graphical Solving of Equations of the Form f(x)=g(x) (2010)
7886 Velchev, A. P., Graphs, graphical representation and graphical solving in Bulgarian mathematics textbooks (2010)
7887 Велчев, А. П., Някои идеи относно графичното решаване на ирационални уравнения с компютър (2012)
7888 Velchev, A. P., Introducing bachelors, studying for math teachers, with computer-aided graphical solving and exploration of equations (2013)
7889 Dimitrova, R. B., Composition, Structure and Properties of Thin Coatings from Carbide Electrodes based on TiCN, TIB2, WC and B4C, Produced on Titanium Alloys by Electral Spark Deposition with Low Impuls Energy (2021)
7890 Pitchurov, G. T., Gromke C., Denev J.A., Galeazzo, F.C.C., Validation study for Large-Eddy Simulation of Forest Flow (2020)
7891 Велчев, А. П., Ценообразуване (втора част). Маржинален подход (2017)
7892 Велчев, А. П., Ценообразуване (Трета част). Анализ на приноса. Метод на критичната точка (2018)
7893 Marinov, M. B., Djermanova N J., Ganev, B. T., Janchevska E., Performance Evaluation of Low-cost Carbon Dioxide Sensors (2018)
7894 Tseneva, R., Slavtchev, Y., Mastorakis, N., Mladenov, V. M., New Design of Aluminum Bolted Busbar Connections (2009)
7895 Obretenov, V. S., Iliev, R. S., Determination of The Optimal Parameters of a Vertical Axis Wind Turbine with Cylindrical Guide Vane Unit (2021)
7896 Obretenov, V. S., Iliev, R. S., Investigations of a vertical axis wind turbine with frontal cylindrical guide vane unit (2021)
7897 Обретенов, В. С., Илиев, Р. С., Синтез на работно колело на хидрокинетична турбина с вертикална ос (2017)
7898 Чакъров, T. Н., Обретенов, В. С., Илиев, Р. С., Хибриден вентилатор (2015)
7899 Обретенов, В. С., Илиев, Р. С., Нова моделна вятърна турбина с вертикална ос (2018)
7900 Обретенов, В. С., Илиев, Р. С., Опитно изследване на работни колела на вятърна турбина тип Дариус (2019)