8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7851 Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Impact Assessment of the Renewable Energy Sources Implementation in Bulgarian Single-Family Houses on the Greenhouse Gas by HOMER Pro Software (2021)
7852 Dineff, P. D., Gospodinova, D. G., M D Shopov., Non-equilibrium air discharge device for plasma-chemical functionalization (2009)
7853 Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Enhanced dielectric barrier discharge system for plasma surface modification (2012)
7854 Milanov, K. G., Georgiev, M. G., Gospodinova, D. N., Georgieva, A. N., Marinchev, A. P., Voltage Waveform Improvement at Speed Regulation of a Robotic System (2021)
7855 Бакърджиев, В. Й., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ОСНОВАТА НА 3Д ПРИНТЕРА И ДЕФОРМАЦИЯТА НА 3Д МОДЕЛА ПРИ ПОЛИМЕРА ABS. (2022)
7856 Даулова, И. А., Почеркът в иконографията на Страшния съд - разглеждане и анализиране на живописната украса в църквата „Св. св. Константин и Елена”, с. Долно Луково (2018)
7857 Даулова, И. А., Изследване и илюстриране на фантастичния свят от приказното наследство в българското народно творчество, посредством съвременните изобразителни методи и техники (2017)
7858 Даулова, И. А., Дизайнерски творчески реализации на художествения образ (2019)
7859 Даулова, И. А., Реализация на дизайнерски продукт с възможностите на дигиталното рисуване (2019)
7860 Даулова, И. А., Стоянов, Й. С., Comparative analysis of Bulgarian and Trinbagonian mythological creatures. Design and Emotional user experience. (2020)
7861 Христова, Р. Д., Георгиев, К. К., Изследване на ефективността на организационния модел на Рийзън за авиационните произшествия (2021)
7862 Tabov, JB., Vassilev, K., Velchev, A. P., Chronological distribution of the coin finds in Bulgaria for a quarter of century (1910-1934) (2005)
7863 Tabov, JB., Велчев, А. П., Dobreva, MP., Sotirova, K., Chronological distribution of the Bulgarian mediaeval manuscripts preserved in Bulgaria (2004)
7864 Donev, IG., Isufov, RM., Велчев, А. П., Interactive computer programs (ICP) in distance education (2004)
7865 Vassilev, K., Pashkouleva, D., Velchev, A. P., Classification method for the concept quadrilateral in geometry lessons at school (2005)
7866 Donev, IG., Isufov, RM., Velchev, A. P., Analythico-synthetical method in didactics of informatics and computer technologies (2005)
7867 Velchev, A. P., Petrov, Ph.P., A Trial for Systematization of Methods for Generating and Solving Variations of Discrete Optimization Problems and the Three Jugs Problem as an Example (2009)
7868 Велчев, А. П., Problems in teaching and learning how to solve mathematical problems of the type “Discrete optimization” (for mathematics competitions) (2009)
7869 Велчев, А. П., Tabov, JB., Computer-aided visualization of graphical solving of equations of the form f(x) = g(x) and f(a,x) = g(a,x) (2009)
7870 Велчев, А. П., За един подход към текстовите задачи в училище (2011)
7871 Велчев, А. П., Приложение на компютърни графични методи за решаване на системи уравнения при въвеждане на функции на Коб-Дъглас при студенти-икономисти (2012)
7872 Nenkov, V.N., Ivanov, Y.N., Velchev, A. P., Stefanov, ST., More on the Circumscribed Quadrilateral (2019)
7873 Nenkov, VN., Ivanov, YN., Velchev, A. P., Stefanov, ST., More on the Inscribed Quadrilateral (2019)
7874 Petrov, P., Ivanov, Y., Велчев, А. П., Stefanov, ST., Иновативни практики в обучението по математика в България (2020)
7875 Tabov, JB., Vassilev, K., Velchev, A. P., A mathematical model of monetary circulation in mediaeval Bulgaria (2003)
7876 Tabov, JB., Велчев, А. П., Vassilev, K., Моделиране на динамиката на монетното обръщение в миналото, на базата на монетни находки (2004)
7877 Velchev, A. P., A possibility to use electronic tables to enhance students’ interest in broadening their knowledge and skills in different areas (2006)
7878 Велчев, А. П., Плъзгащи средни в техническия анализ на валутните пазари (2015)
7879 Велчев, А. П., Плъзгащи средни в техническия анализ на валутните пазари – втора част (2015)
7880 Велчев, А. П., Плъзгащи средни в техническия анализ на валутните пазари – трета част (2017)
7881 Велчев, А. П., Ценообразуване. Методи на пълните и средни разходи (2017)
7882 Tzaneva, B. R., Dobreva Ek., Koteva N., Georgieva, M. G., Petrova M., Effect of etching conditions on electroless Ni-P plating of 3D printed PLA (2022)
7883 Kamarska, K. V., CORROSION OF ALUMINIUM ALLOY EN AW-2024 IN SELECTED ENVIRONMENTS (2022)
7884 Георгиев, К. К., Кацарова, П. Ц., Шопов, И. Н., СЪСТОЯНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПРОЦЕСА ФИНО ДИАМАНТЕНО СТРУГОВАНЕ НА ОПТИЧНИ ПОВЪРХНИНИ (2017)
7885 Георгиев, К. К., Шопов, И. Н., Кацарова, П. Ц., ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СИСТЕМАТА МАШИНА – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ИНСТРУМЕНТ – ДЕТАЙЛ ПРИ ДИАМАНТЕНО СТРУГОВАНЕ НА ОПТИЧНИ ДЕТАЙЛИ (2018)
7886 Момчилова, М. К., (Не)допустими академични практики (2022)
7887 Spasova, V. G., Iliev, I. T., Computer Vision and Wireless Sensor Networks in Ambient Assisted Living: State of the Art and Challenges (2012)
7888 Velchev, A. P., A GEONExT-based didactical technology for graphical solving of parametric equations of the type f(x,a) = g(x,a) (2007)
7889 Табов, Й.Б., Велчев, А. П., Данова, В., Един опит за сравнение на методи за преподаване на темата “Тригинометрични уравнения” (2008)
7890 Danova, V., Velchev, A. P., Methods for solving systems trigonometric equations with two unknowns with and without a computer (2009)
7891 Velchev, A. P., Danova, V., Papazov, Y., Computer Methods for Graphical Presentation of Solutions of Systems of Trigonometric Equations for Advanced Students (2009)
7892 Зашев, К. И., Филипов, К. Б., Моделиране на двуетапно рециклиране на минорни актиниди в реактори от типа ВВЕР-1000 (2019)
7893 Анелия Бобочоева., Филипов, К. Б., Възможности за енергийни и неенергийни приложения на изотопа калифорний-252 (2020)
7894 Ганев, И. Г., Филипов, К. Б., Управление на биоразградимите отпадъци, генерирани в животновъдните стопанства, като елемент от кръговата икономика (2021)
7895 Vladimir Monev., Filipov, K. B., Mathematical modeling of steamgeneator PGV-1000, used in nuclear power plant with WWER-1000 nuclear reactor (2021)
7896 Зашев, К. И., Филипов, К. Б., Прилагане на трансмутацията като метод за повишаване на защитата от разпространение на делящи се материали при реакторите на топлинни неутрони (2022)
7897 Vassileva, B. V., Is online teaching and learning "distant" to students and how the tuition in digital environment affects learners'self-perception of their own engagement in the educational process? (2022)
7898 Василева, Е. П., Ефективно пренасяне на електроенергия в разпределителни мрежи (2019)
7899 Zlateva, P. I., Untersuchungen zur Valenz von Maß- und Mengenbezeichnungen am Beispiel deutscher Rektionssubstantive mit der Präposition an (Eine korpusbasierte Analyse) (2017)
7900 Грозданов, К. Ц., Въведение в теорията на пожарите, възникващи при моторни превозни средства, (2014)