Оригинал (Original)
Автори: Сербезов, В. С.
Заглавие: Числено моделиране на газотурбинен спомагателен енергиен агрегат
Ключови думи: математически модел, газотурбинен двигател, спомагателен енергиен агрегат

Абстракт: В статията е представенa реализация на едномерен, квазистационарен, нелинеен математически модел на газотурбинен двигател и системата му за управление. Изследвано е поведението на модела при различни външни въздействия и е анализирана адекватността на модела. За прототип на изследването е избран спомагателен енергиен агрегат GTCP 85-129.

Библиография

  Издание

  Юбилейна научна сесия 2002 "110 години Въздухоплаване в България", том 2, стр. стр. 134-139, 2002, България, Долна Митрополия, ВВВУ "Георги Бенковски", ISBN ISBN 954-713-057-9

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Serbezov, V. S.
  Title: Numerical model of a gas turbine auxiliary power unit
  Keywords: mathematical model, gas turbine engine, auxiliary power unit

  Abstract: -The article presents the realization of a one-dimensional, quasi-stationary, nonlinear mathematical model of a gas turbine engine and its control system. The behavior of the model under various external influences is studied and the adequacy of the model is analyzed. An auxiliary power unit GTCP 85-129 was chosen as a prototype of the study.

  References

   Issue

   Jubilee Scientific Session 2002 "110 Years of Aviation in Bulgaria", vol. 2, pp. 134-139, 2002, Bulgaria, Dolna Mitropolia, BAFA Georgi Benkovski, ISBN ISBN 954-713-057-9

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание