Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В.
Заглавие: Конструиране и моделиране на облекло с CAD системи
Ключови думи: конструиране, моделиране, облекло, универсална графична сист

Абстракт: В учебника е представена нова технология за конструиране и моделиране на облекло, реализирана в универсалната графична система AutoCAD. Учебникът се състои от 7 раздела и библиография. В раздел първи се разглеждат въпроси относно конструирането и моделирането на дамски поли в универсалната CAD система AUTOCAD. Втори раздел е свързан с разработване на работни шаблони в универсална компютърна система. Раздел трети представлява компютърна технология за формиране на размерката. Представен е математически апарат за изчисляване на стойността на вътрешния отпадък от плат в автоматизиран режим. Четвърти раздел на труда е базов за учебника. Той ни въвежда в конструирането и моделирането на дамски сака. Пети раздел съдържа приложение на CAD системата AutoCAD при оформяне на графичната информация в технологичната документация на шевните изделия. Шести раздел е посветен на типично информационен проблем – обзор на интерфейса на AutoCAD. Раздел седем съдържа седем приложения.

Библиография

  Издание

  , 2017, България, Сливен, Агенция Компас ООД, ISBN 978-954-8558-31-0
  Autors: Sivova, M. V.
  Title: Construction and modeling of clothing with CAD systems
  Keywords: design, modeling, clothing, universal graphics system AutoCAD

  Abstract: The textbook presents a new technology for the construction and modeling of clothing realized in the universal graphics system AutoCAD. The textbook consists of 7 sections and a bibliography. Section One addresses issues concerning the construction and modelling of women's skirts in the universal CAD AUTOCAD system. Section Two is related to the development of working templates in a universal computer system.Section Three is a computer technology for forming the size. A mathematical apparatus is presented for calculating the value of internal waste of fabric in automated mode.Section Four of labor is basic for the textbook. He introduces us to the construction and modeling of women's handbags. Section Five contains application of the AutoCAD CAD system in shaping the graphical information in the technological documentation of sewing products. Section Six is dedicated to a typical information problem – an overview of the AutoCAD interface.Section Seven contains seven applications.

  References

   Issue

   , 2017, Bulgaria, Sliven, Compass Agency Ltd., ISBN 978-954-8558-31-0

   Цитирания (Citation/s):
   1. Димитрова, Ст., Д. Димитров, М. Павлова, Проектиране на дизайнерска колекция дамско облекло в стил Шанел, Сп. Известия на Съюза на учените Сливен, том 34 (1), стр. 79-86, 2019, ISSN: 1311-2864 - 2019 - в български издания
   2. Христов, Т., М. Павлова, Проектиране на капсулна колекция дамско облекло за сезон есен/зима 2019 – 2020, Сп. Известия на Съюза на учените Сливен, том 34 (1), стр. 87-94, 2019, ISSN: 1311-2864 - 2019 - в български издания
   3. Христов Т., Дизайнерски проект на колекция вечерни рокли с използване на 3d специализиран софтуер за визуализация, Сп. Известия на Съюза на учените Сливен, том 37 (2),стр. 148-158, 2022, ISSN: 1311-2864 - 2022 - в български издания

   Вид: учебник