8657

Публикации
Publications

1370

Автори
Autors

8658

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7901 Spasova, V. G., Iliev, I. T., Computer Vision and Wireless Sensor Networks in Ambient Assisted Living: State of the Art and Challenges (2012)
7902 Velchev, A. P., A GEONExT-based didactical technology for graphical solving of parametric equations of the type f(x,a) = g(x,a) (2007)
7903 Табов, Й.Б., Велчев, А. П., Данова, В., Един опит за сравнение на методи за преподаване на темата “Тригинометрични уравнения” (2008)
7904 Danova, V., Velchev, A. P., Methods for solving systems trigonometric equations with two unknowns with and without a computer (2009)
7905 Velchev, A. P., Danova, V., Papazov, Y., Computer Methods for Graphical Presentation of Solutions of Systems of Trigonometric Equations for Advanced Students (2009)
7906 Зашев, К. И., Филипов, К. Б., Моделиране на двуетапно рециклиране на минорни актиниди в реактори от типа ВВЕР-1000 (2019)
7907 Анелия Бобочоева., Филипов, К. Б., Възможности за енергийни и неенергийни приложения на изотопа калифорний-252 (2020)
7908 Ганев, И. Г., Филипов, К. Б., Управление на биоразградимите отпадъци, генерирани в животновъдните стопанства, като елемент от кръговата икономика (2021)
7909 Vladimir Monev., Filipov, K. B., Mathematical modeling of steamgeneator PGV-1000, used in nuclear power plant with WWER-1000 nuclear reactor (2021)
7910 Зашев, К. И., Филипов, К. Б., Прилагане на трансмутацията като метод за повишаване на защитата от разпространение на делящи се материали при реакторите на топлинни неутрони (2022)
7911 Vassileva, B. V., Is online teaching and learning "distant" to students and how the tuition in digital environment affects learners'self-perception of their own engagement in the educational process? (2022)
7912 Василева, Е. П., Ефективно пренасяне на електроенергия в разпределителни мрежи (2019)
7913 Zlateva, P. I., Untersuchungen zur Valenz von Maß- und Mengenbezeichnungen am Beispiel deutscher Rektionssubstantive mit der Präposition an (Eine korpusbasierte Analyse) (2017)
7914 Грозданов, К. Ц., Въведение в теорията на пожарите, възникващи при моторни превозни средства, (2014)
7915 Грозданов, К. Ц., Изменение на параметрите на конвективни струи по траекторията им (2015)
7916 Грозданов, К. Ц., Карапетков, С. М., Антонов, И. С., Развитие на пожар при лек автомобил с отчитане въздействието на вятъра (2015)
7917 Грозданов, К. Ц., Разпространение и въздействие на радиационния топлообмен при пожари на автомобили (2015)
7918 Грозданов, К. Ц., Modelling of occurrence and spread of fire in RTV (2016)
7919 Грозданов, К. Ц., Антонов, И. С., Радослав Руменов Бакиев., Numerical simulation development of fire in RTV (2016)
7920 Грозданов, К. Ц., Антонов, И. С., Цанков, П. Г., Сборник примерни задачи и тестови въпроси по „Приложна механика на флуидите” (2012)
7921 Грозданов, К. Ц., Антонов, И. С., Антонов, С. И., Механика на флуидите (2016)
7922 Грозданов, К. Ц., Наръчник на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации (2018)
7923 Грозданов, К. Ц., Пожароизвестителни системи (2021)
7924 Грозданов, К. Ц., Пожарна безопасност на обекти в експлоатация (2019)
7925 Грозданов, К. Ц., ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ (2015)
7926 Tabov, JB., Velchev, A. P., Computer-aided Graphical Solving of Equations of the Form f(x)=g(x) (2010)
7927 Velchev, A. P., Graphs, graphical representation and graphical solving in Bulgarian mathematics textbooks (2010)
7928 Велчев, А. П., Някои идеи относно графичното решаване на ирационални уравнения с компютър (2012)
7929 Velchev, A. P., Introducing bachelors, studying for math teachers, with computer-aided graphical solving and exploration of equations (2013)
7930 Dimitrova, R. B., Composition, Structure and Properties of Thin Coatings from Carbide Electrodes based on TiCN, TIB2, WC and B4C, Produced on Titanium Alloys by Electral Spark Deposition with Low Impuls Energy (2021)
7931 Pitchurov, G. T., Gromke C., Denev J.A., Galeazzo, F.C.C., Validation study for Large-Eddy Simulation of Forest Flow (2020)
7932 Велчев, А. П., Ценообразуване (втора част). Маржинален подход (2017)
7933 Велчев, А. П., Ценообразуване (Трета част). Анализ на приноса. Метод на критичната точка (2018)
7934 Marinov, M. B., Djermanova N J., Ganev, B. T., Janchevska E., Performance Evaluation of Low-cost Carbon Dioxide Sensors (2018)
7935 Tseneva, R., Slavtchev, Y., Mastorakis, N., Mladenov, V. M., New Design of Aluminum Bolted Busbar Connections (2009)
7936 Obretenov, V. S., Iliev, R. S., Determination of The Optimal Parameters of a Vertical Axis Wind Turbine with Cylindrical Guide Vane Unit (2021)
7937 Obretenov, V. S., Iliev, R. S., Investigations of a vertical axis wind turbine with frontal cylindrical guide vane unit (2021)
7938 Обретенов, В. С., Илиев, Р. С., Синтез на работно колело на хидрокинетична турбина с вертикална ос (2017)
7939 Чакъров, T. Н., Обретенов, В. С., Илиев, Р. С., Хибриден вентилатор (2015)
7940 Обретенов, В. С., Илиев, Р. С., Нова моделна вятърна турбина с вертикална ос (2018)
7941 Обретенов, В. С., Илиев, Р. С., Опитно изследване на работни колела на вятърна турбина тип Дариус (2019)
7942 Romansky, R. P., Evaluation of Experimental Data from Monitoring and Simulation of Network Communication Parameters (2022)
7943 Stefanov, I. Z., Confronting models for the high-frequency QPOs with Lense–Thirring precession (2014)
7944 Popov, V. L., Ahmed, S. A., Topalov, A. V., Shakev, N. G., Development of Mobile Robot Target Recognition and Following Behaviour Using Deep Convolutional Neural Network and 2D Range Data (2018)
7945 Tzanova, S. S., Curriculum and Training Development in the METIS project (2021)
7946 Tzanova, S. S., Innovative teaching on photovoltaic generation (2020)
7947 Tzanova, S. S., E-learning of Electrical Engineering Subjects in the Context of the EU-Mong Educational Project (2020)
7948 Ciocia A., Di Leo P., Malgaroli G., Russo A., Spertino F., Tzanova, S. S., Innovative Laboratories for Teaching on Photovoltaic Generation in Higher Education (2020)
7949 Tzaneva, B. R., Videkov, V. H., Bankova A., Mitov M., Dobrev D., Formation of oxide films on a curved aluminium surface upon anodic oxidation (2022)
7950 Ciocia A., Amato A., leo P.D., Fichera S., Malgaroli G., Spertino F., Tzanova, S. S., Self-Consumption and Self-Sufficiency in Photovoltaic Systems: Effect of Grid Limitation and Storage Installation (2021)