Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В.
Заглавие: Проектиране на женска народна носия от сукманен тип
Ключови думи: конструиране и моделиране на облекло, народна носия, сукманена женска носия, фолклорна област, сценична фолклорна носия, Сливенски регион

Абстракт: В разработката се представя моделиране на женски сукман – основен елемент от традиционната сукманена носия, предназначен за целите на съвременната художествена самодейност. Върху базата на предварително уточнена основна конструкция на дамска рокля в полувтален силует, построена по методика на Muller & Soon, са разработени моделни варианти на сукман, характерни за Сливенския регион. Моделирането върху конструктивната основа е осъществено чрез прилагане на следните прийоми: трансформиране на свивките; допълнително членение на детайлите; направа на чупки; конично и успоредно разширение на детайлите; изменение на формата и размерите на раменната област и ръкавната извивка. Разработката се базира на БДС 8371-89.

Библиография

  Издание

  Сп. ”Текстил-облекло”, брой 2, стр. стр. 49-56, 2017, България, софия, ISSN 1310-912X
  Autors: Sivova, M. V.
  Title: Design of female national costume of sukman type
  Keywords: Structural modelling of clothes, traditional costume, female national costume of “sukman” type, folklore region, stage folk costume, region of Sliven

  Abstract: The paper presents modelling of female sukman - an essential element of female national costume of sukman type designed for of modern amateur art. On the basis of preliminary précised primary structure of ladies' dress in slim silhouette, built in Methods of Muller & Soon, developed model variants of sukman, typical from the region of Sliven. Modelling on constructive base is accomplished by applying on the following principles: transformation of curves; further segmentation of the details; making tucks; conical and parallel extension of the details; change the shape and dimensions of the shoulder and armhole. The development is based on Bulgarian National Standard 8371-89.

  References

   Issue

   Textile and Garment Magazine, issue 2, pp. 49-56, 2017, Bulgaria, Sofia, ISSN 1310-912X

   Цитирания (Citation/s):
   1. Христов, Т., М. Павлова, Проектиране на капсулна колекция дамско облекло за сезон есен/зима 2019 – 2020, Сп. Известия на Съюза на учените Сливен, том 34 (1), стр. 87-94, 2019, ISSN: 1311-2864 - 2019 - в български издания
   2. Христов Т., Дизайнерски проект на колекция вечерни рокли с използване на 3d специализиран софтуер за визуализация, Сп. Известия на Съюза на учените Сливен, том 37 (2),стр. 148-158, 2022, ISSN: 1311-2864 - 2022 - в български издания

   Вид: статия в списание