Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В.
Заглавие: Използване на съвременни CAD системи в дисциплината „Конструиране на шевни изделия”
Ключови думи: CAD система, дизайн, конфекция, компютърно проектиране на облекло

Библиография

  Издание

  Сп. Известия на Съюза на учените – Сливен, том 15, стр. стр. 206-208, 2009, България, Сливен, ISSN 1311-2864
  Autors: Sivova, M. V.
  Title: Usage of modern CAD systems in “Designing of sewing goods” subject
  Keywords: CAD system, design, sewing goods, computer based design of clothes

  References

   Issue

   Announcements of Union of scientists Sliven, vol. 15, pp. 206-208, 2009, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311-2864

   Вид: статия в списание