Оригинал (Original)
Автори: Павлова, М. Ц., Сивова, М. В.
Заглавие: Основна конструкция на панталон за бъдещи майки
Ключови думи: дамски панталон, бъдещи майки, конструиране

Абстракт: Предложена е методика за конструиране на дамски панталон за бъдещи майки. Основната конструкция е разработена в стандартен типоразмер и се базира върху използването на съществуващите за нормални фигури изходни телесни измерения. Представена е последователност на изчислителния апарат. За осигуряване на удобство и комфорт, и съхраняване на хармонична линия на силуета, е въведена по-висока стойност на прибавката за свобода по линия на ханша.

Библиография

  Издание

  Сп. ”Текстил-облекло”, брой 8, стр. стр. 83-85, 2001, България, София, ISSN 1310-912X
  Autors: Pavlova, M. T., Sivova, M. V.
  Title: The basic construction of the slacks for the future mothers
  Keywords: women's trousers, future mothers, construction

  Abstract: In the presented development is proposed a methodology for the construction of women's trousers for expectant mothers. The main structure is developed in a standard size and is based on the use of the existing baseline body dimensions for normal figures. A sequence of the calculation apparatus is presented. To ensure convenience and comfort, and to preserve a harmonious line of the silhouette, a higher value of the hip-length addition (9,0÷12.0 cm to the half-binge of the hips) has been introduced.

  References

   Issue

   Textile and Garment Magazine, issue 8, pp. 83-85, 2001, Bulgaria, Sofia, ISSN 1310-912X

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus