Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В.
Заглавие: Разновидности на класическия стил в дамското облекло
Ключови думи: Класически стил, дамско облекло, микростил, мода

Абстракт: Статията е посветена на класическия стил в дамското облекло. Разкриват се отличителните признаци на четирите микростила, обособени в класическия стил чрез комбиниране на отделни елементи от дамското облекло, а именно: английски стил, стил „Шанел“, делови стил и стил „Денди“. Характерните признаци за всеки един от микростиловете са разгледани в следната последователност: девиз на стила; силует; форма; обем; ръкави; конструктивни особености; детайли; джобове; декоративни елементи; тъкани; цветова гама; десен на плата; дължина; аксесоари; шапки; чорапогащи; обувки. Посочени са индивидуалните особености за всеки от микростиловете и отличията помежду им.

Библиография

  Издание

  Сп. ”Текстил-облекло”, брой 10, стр. стр. 237-241, 2015, България, София, ISSN 1310-912X
  Autors: Sivova, M. V.
  Title: Variety of classic style in women's clothing
  Keywords: Classic style, women's clothing, micro style, fashion

  Abstract: The article is dedicated to the classic style in women's clothing. The distinctive features of the four microstillas, separated in the classical style by combining separate elements, namely: English style, Chanel style, business style and Dendy style are revealed. The characteristic signs for each of the microstyles are considered in the following sequence: the motto of the style; silhouette; form; volume; sleeves; structural features; details; pockets; decorative elements; tissues; color gamut; pattern of the fabric; length; accessories; hats; tights; shoes.

  References

   Issue

   Textile and Garment Magazine, issue 10, pp. 237-241, 2015, Bulgaria, Sofia, ISSN 1310-912X

   Цитирания (Citation/s):
   1. Димитрова, Ст., Д. Димитров, М. Павлова, Проектиране на дизайнерска колекция дамско облекло в стил Шанел, Сп. Известия на Съюза на учените Сливен, том 34 (1), стр. 79-86, 2019, ISSN: 1311-2864 - 2019 - в български издания
   2. Иванова, Р., М. Павлова, Подход за създаване на облекло с разнообразна визия и технология, базирано на общи конструктивни и модулни шаблони, Сп. Известия на ТУ-Сливен, № 4/2020, стр. 43-48, 2019, ISSN: 1312-3920 - 2019 - в български издания

   Вид: статия в списание