Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В.
Заглавие: Разработване на курсов проект по дисциплината "Конструиране и моделиране на облекло с CAD системи" в универсална CAD система
Ключови думи: CAD система, универсалната графична система AutoCAD, конструиране, моделиране

Абстракт: Настоящата разработка демонстрира възможностите на универсалната графична система AutoCAD за комплексно проектиране на шевно изделие от конкретен типоразмер и получаване на работните шаблони на разработения модел на хартиен носител в действителен размер. Целта на курсовия проект е практическото затвърдяване и задълбочаване на професионалните знания по проектиране на облекло, приложение на тези знания при решаването на конкретна дизайнерска задача чрез използването на компютърните технологии. Проследени са раздепите, включени за изпълнение по поставеното задание за курсов проект при разработване на моделна конструкция на облекло в системата AutoCAD.

Библиография

  Издание

  Сп. Известия на Съюза на учените – Сливен, том 21, стр. стр. 197-202, 2012, България, Сливен, ISSN 1311-2864
  Autors: Sivova, M. V.
  Title: Development of a course project "Design and modeling of clothing CAD systems" in the universal CAD system
  Keywords: CAD system, universal system for engineer design AutoCAD, design, modeling

  Abstract: Development demonstrates the capabilities of the universal graphics system AutoCAD for complex design of a sewing product of a specific size and obtaining the working templates of the developed paper model in actual size. The purpose of the course project (CP) is the practical hardening and deepening of professional knowledge in the design of clothing, application of this knowledge in solving a specific design task through the use of computer technologies. The valves included for implementation under the course project assignment are tracked when developing a model construction of clothing in the AutoCAD system.

  References

   Issue

   Announcements of Union of scientists Sliven, vol. 21, pp. 197-202, 2012, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311-2864

   Вид: статия в списание