Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В.
Заглавие: Конструктивно моделиране на облеклото от втори вид чрез използване на системата AutoCAD
Ключови думи: CAD система, универсална система за инженерна графика AutoCAD, моделиране, дамска пола

Абстракт: Статията разглежда конструктивното моделиране от втори вид, което предполага изменение на силуета на модела без промяна на обемната форма в опорните повърхности чрез прилагане на манипулации за конично или успоредно разширение на детайлите. В разработката се представя компютърно проектиране на варианти за КМ от втори вид на примера на дамска права пола чрез използване на софтуерен продукт AutoCAD 2010. Изложена е стандартна последователност от команди, осъществени в AutoCAD 2010, при моделиране на предна част на дамска права пола с цел получаване на моделни варианти на пола тип трапец и плисирана пола.

Библиография

  Издание

  Сп. Известия на Съюза на учените – Сливен, том 30, стр. стр. 218-223, 2015, България, Сливен, ISSN 1311 2864
  Autors: Sivova, M. V.
  Title: Constructive modeling of clothes of the second type using AUTOCAD
  Keywords: CAD system, universal system for engineer design AutoCAD, modeling, ladies skirt

  Abstract: The article deals with structural modeling of the second type, which implies a change in the silhouette of the model without changing the volumetric shape in the supporting surfaces by applying manipulations for conical or parallel extension of the details. Computer design of variants for SM of the second kind of the example of women's straight gender is presented using the software product AutoCAD 2010. A standard sequence of commands performed in AutoCAD 2010 is exhibited when modeling the front of a women's straight skirt in order to obtain model variants of the trapezoidal skirt and pleated skirt.

  References

   Issue

   Announcements of Union of scientists Sliven, vol. 30, pp. 218-223, 2015, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311 2864

   Цитирания (Citation/s):
   1. Димитрова, Ст., Д. Димитров, М. Павлова, Проектиране на дизайнерска колекция дамско облекло в стил Шанел, Сп. Известия на Съюза на учените Сливен, том 34 (1), стр. 79-86, 2019, ISSN: 1311-2864 - 2019 - в български издания
   2. Христов, Т., М. Павлова, Проектиране на капсулна колекция дамско облекло за сезон есен/зима 2019 – 2020, Сп. Известия на Съюза на учените Сливен, том 34 (1), стр. 87-94, 2019, ISSN: 1311-2864 - 2019 - в български издания

   Вид: статия в списание