Оригинал (Original)
Автори: Господинова, Е. А.
Заглавие: Статистически извод с проверка на хипотези за трикритериална методика за диагностика и развиване на математическата компетентност
Ключови думи: статистически изводи, проверка на хипотези, математическа компетентноси

Абстракт: Докладът представя статистическо изследване чрез проверка на хипотези на педагогически трикритериален модел от тестове за диагностика и развиване на математическата компетентност на учениците от гимназиалния курс на обучение. Доказана е хоризонтална и вертикална валидация на методиката в светлината на нейната интегрална същност по целокупност на критериите.

Библиография

  Издание

  Съюза на учените-Сливен, том 34, брой 1, стр. стр. 181-187, 2019, България, Сливен, "Обнова-БТ-СИЕ" ЕООД, ISSN 1311-2864
  Autors: Gospodinova, E. G.
  Title: STATISTICAL CONCLUSION WITH VERIFICATION OF HYPOTHESES FOR TRI-CRITERIA METHODOLOGY FOR DIAGNOSIS AND DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL COMPETENCE
  Keywords: statistical conclusion, hypothesis verification, mathematical competence

  Abstract: The report presents a statistical study by verification of hypotheses of a pediatric tri-criteria model from tests for diagnostics and development of the mathematical competency of the pupils of the secondary school.

  References

   Issue

   STATISTICAL CONCLUSION WITH VERIFICATION OF HYPOTHESES FOR TRI-CRITERIA METHODOLOGY FOR DIAGNOSIS AND DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL COMPETENCE, vol. 34, issue 1, pp. 181-187, 2019, Bulgaria, Sliven, Obnova, ISSN 1311-2864

   Вид: публикация в национален форум