Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В., Димитрова Ст. Н.
Заглавие: Дизайн и конструиране на адаптирана народна носия
Ключови думи: дизайнерска колекция, конструиране и моделиране на облекло, сукманена женска носия, адаптирана народна носия, дамска риза

Абстракт: В разработката се представя авторска колекция стилизирани костюми, вдъхновена от реално съществуващи автентични женски носии предимно от Тракийската фолклорна област. Колекцията е подходяща за сценично облекло в съвременни танцови ансамбли и фолклорни групи. Върху базата на предварително уточнена основна конструкция на дамска риза в прав силует, построена по методика на Muller & Soon, е разработен и изпълнен в материал дизайнерски проект на адаптирана риза – основен елемент от българската женска носия. Моделирането е извършено съобразно практическите манипулации за конструктивно моделиране при създаване на типични елементи на нови модели дамско облекло: трансформиране на свивките; допълнително членение на детайлите; конично разширение на детайлите; изменение на формата и размерите на раменната област и ръкавната извивка. Разработката се базира на БДС 8371-89.

Библиография

  Издание

  Сп. Известия на Съюза на учените-Сливен, том 35 (2), стр. стр. 99-104, 2020, България, Сливен, ISSN 1311-2864
  Autors: Sivova, M. V., Dimitrova St. N.
  Title: Design and construction of adapted folk costume
  Keywords: designer collection, clothing design and modeling, female national costume of “sukman” type, adapted national costume, female shirt

  Abstract: The author's collection of stylized costumes, inspired by real authentic female costumes, mainly from the Thracian folklore region, is presented in the work. The collection is suitable for stage clothing in contemporary dance ensembles and folk groups. On the basis of a pre-specified basic construction of a female’s shirt in a straight silhouette, built according to the methodology of Muller & Soon, a design project of an adapted shirt was developed and executed in material - a basic element of the Bulgarian women's costume. The modeling is performed according to the practical manipulations for constructive modeling when creating typical elements of new models of women's clothing: transformation of the folds; additional division of details; conical extension of the details; change in the shape and size of the shoulder area and the sleeve curve. The development is based on BDS 8371-89.

  References

   Issue

   Announcements of Union of scientists Sliven, vol. 35 (2), pp. 99-104, 2020, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311-2864

   Вид: статия в списание