Оригинал (Original)
Автори: Янева, С. Ц., Снежина Денчева.
Заглавие: Методи за обучение, приложимост и функционалност в процеса на присъствено обучение в електронна среда
Ключови думи: методи за обучение, присъствено обучение в електронна среда

Абстракт: В доклада са разгледани някои методи и подходи прилагани в процеса на обучение. Изследвана е тяхната приложимост и функционалност по време на присъствено обучение в електронна среда, при студенти от технически специалности. Описани са техните предимства и недостатъци. Направен е анализ и съпоставка на получените резултати.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция, НВУ "В. Лески", 30.06 – 01.07.2022 г., Велико Търново, Хартиено издание: том 5, Научно направление „Технически науки“, ISSN 1314-1937, с.47-55; Електронно издание: част 2, ISSN 2367-7481, с.1085-1095, 2022, България, Велико Търново
  Autors: Yaneva, S. C., Dencheva S.
  Title: Training methods, applicability and functionality in the process of face-to-face training in an electronic environment
  Keywords: training methods, face-to-face training in an electronic environment

  Abstract: The report discusses some methods and approaches applied in the learning process. Their applicability and functionality during face-to-face training in an electronic environment for students in technical specialties has been studied. Their advantages and disadvantages are described. An analysis and comparison of the obtained results was made.

  References

   Issue

   Proceedings of Annual University Scientific Conference, NMU „Vasil Levski“, 30.06 – 01.07.2022, Veliko Tarnovo, Paper edition: Volume 5, Scientific field "Technical Sciences", ISSN 1314-1937, с.47-55; Electronic edition: Part 2, Scientific field "Technical Sciences", ISSN 2367-7481, p.1085-1095, 2022, Bulgaria, Veliko Tarnovo

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание