Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В.
Заглавие: Приложение на AutoCAD при оформяне на графичната информация в технологичната документация на шевните изделия
Ключови думи: технология на облеклото, шевна документация, универсална система за инженерно проектиране AutoCAD

Абстракт: В разработката са демонстрирани възможностите на една от най-разпространените и общодостъпни универсални системи за автоматизирано проектиране AutoCAD при графичното представяне на технологичната информация за шевните изделия и цялостното оформяне на необходимата проектната документация за всяко ново изделие. Чрез софтуерен продукт AutoCAD 2010 е създадена библиотека на елементите, при чието комбиниране се получават различните варианти за символи на шевовете. Разгледан е конкретен пример за представяне на стандартна последователност от команди за графично оформяне на конкретен шев от групата на съединителните шевове - наложен залегнат укрепен шев - с помощта на софтуерен продукт AutoCAD 2010.

Библиография

  Издание

  Сп. Известия на Съюза на учените – Сливен, том 30, стр. стр. 212-217, 2015, България, Сливен, ISSN 1311-2864
  Autors: Sivova, M. V.
  Title: Application of AUTOCAD in shaping graphics technologically documentation sewing products
  Keywords: Technology clothing, sewing documentation, universal system for engineer design AutoCAD

  Abstract: The development demonstrates the capabilities of one of the most common and widely available universal systems for automated design AutoCAD in the graphical presentation of technological information about sewing products and the complete preparation of the necessary design documentation for each new product. Through software product AutoCAD 2010, a library of elements was created, the combination of which obtained the different variants for symbols of the seams. A specific example of presenting a standard sequence of commands for graphically shaping a specific seam from the connective seam group - a reinforced seam imposed - was examined using AutoCAD 2010.

  References

   Issue

   Announcements of Union of scientists Sliven, vol. 30, pp. 212-217, 2015, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311-2864

   Вид: статия в списание