Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В., Ганев В. П.
Заглавие: Проектиране на саяна народна носия чрез съвременни методики за конструиране
Ключови думи: дизайнерска колекция, конструиране и моделиране на облекло, саяна женска носия, народни танци

Абстракт: В разработката е разгледано проектирането на стилизирани модели на сая чрез използване на съвременни методики за конструиране. Предложените авторски модели са вдъхновени от автентичната кюстендилска сая и предназначени за ритуално сватбено облекло. Представен е дизайнерски проект на сая, включващ два модела. Конструктивно моделите се състоят от от две части – корсаж и пола, съединени по линията на талията. Корсажът е с минимални прибавки за свобода, в полувтален силует. Полата е разкроена, от четири или шест части, с конично разширение – тип трапец. Моделирането е извършено върху базата на предварително уточнена основна конструкция на дамска рокля в полувтален силует с едношевен ръкав, построена по методика на Muller&Soon за стандартен типоразмер 164-92-100 по обмерни данни съгласно БДС 8371-89. Роклята е проектирана с удължен гръб в областта на плещите, хоризонтално срязване по линия на талията, раменната свивка в гърба е премахната.

Библиография

  Издание

  Сп. Известия на Съюза на учените-Сливен, том 36 (1), стр. стр. 97-102, 2021, България, Сливен, ISSN 1311-2864
  Autors: Sivova, M. V., Ganev V. P.
  Title: Design of sayan national costume through modern construction methods
  Keywords: designer collection, clothing design and modeling, female national costume of “saya” type, folklore dances

  Abstract: The development of stylized models of the saya by using modern construction methods is considered in the development. The proposed author's models are inspired by the authentic kyustendilian saya and are designed for ritual wedding attire. A design project of the sai is presented, including two models. Structurally, the models consist of two parts - a bodice and a skirt, connected at the waist line. The bodice has minimal allowances for freedom, in a semi-slim silhouette. The skirt is cut, in four or six parts, with a conical extension - trapezoidal type.The modeling was performed on the basis of a pre-specified basic design of a women's dress in a semi-fitted silhouette with a single-sleeve sleeve, built according to the methodology of Muller & Soon for standard size 164-92-100 according to measurement data according to BDS 8371-89. The dress is designed with an elongated back in the area of the shoulders, horizontal cut along the waist line, the shoulder bend in the back is removed.

  References

   Issue

   Announcements of Union of scientists Sliven, vol. 36 (1), pp. 97-102, 2021, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311-2864

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.