9676

Публикации
Publications

1454

Автори
Autors

9677

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7951 Велчев, А. П., Плъзгащи средни в техническия анализ на валутните пазари – втора част (2015)
7952 Велчев, А. П., Плъзгащи средни в техническия анализ на валутните пазари – трета част (2017)
7953 Велчев, А. П., Ценообразуване. Методи на пълните и средни разходи (2017)
7954 Tzaneva, B. R., Dobreva Ek., Koteva N., Georgieva, M. G., Petrova M., Effect of etching conditions on electroless Ni-P plating of 3D printed PLA (2022)
7955 Kamarska, K. V., CORROSION OF ALUMINIUM ALLOY EN AW-2024 IN SELECTED ENVIRONMENTS (2022)
7956 Георгиев, К. К., Кацарова, П. Ц., Шопов, И. Н., СЪСТОЯНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПРОЦЕСА ФИНО ДИАМАНТЕНО СТРУГОВАНЕ НА ОПТИЧНИ ПОВЪРХНИНИ (2017)
7957 Георгиев, К. К., Шопов, И. Н., Кацарова, П. Ц., ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СИСТЕМАТА МАШИНА – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ИНСТРУМЕНТ – ДЕТАЙЛ ПРИ ДИАМАНТЕНО СТРУГОВАНЕ НА ОПТИЧНИ ДЕТАЙЛИ (2018)
7958 Момчилова, М. К., (Не)допустими академични практики (2022)
7959 Spasova, V. G., Iliev, I. T., Computer Vision and Wireless Sensor Networks in Ambient Assisted Living: State of the Art and Challenges (2012)
7960 Velchev, A. P., A GEONExT-based didactical technology for graphical solving of parametric equations of the type f(x,a) = g(x,a) (2007)
7961 Табов, Й.Б., Велчев, А. П., Данова, В., Един опит за сравнение на методи за преподаване на темата “Тригинометрични уравнения” (2008)
7962 Danova, V., Velchev, A. P., Methods for solving systems trigonometric equations with two unknowns with and without a computer (2009)
7963 Velchev, A. P., Danova, V., Papazov, Y., Computer Methods for Graphical Presentation of Solutions of Systems of Trigonometric Equations for Advanced Students (2009)
7964 Зашев, К. И., Филипов, К. Б., Моделиране на двуетапно рециклиране на минорни актиниди в реактори от типа ВВЕР-1000 (2019)
7965 Анелия Бобочоева., Филипов, К. Б., Възможности за енергийни и неенергийни приложения на изотопа калифорний-252 (2020)
7966 Ганев, И. Г., Филипов, К. Б., Управление на биоразградимите отпадъци, генерирани в животновъдните стопанства, като елемент от кръговата икономика (2021)
7967 Vladimir Monev., Filipov, K. B., Mathematical modeling of steamgeneator PGV-1000, used in nuclear power plant with WWER-1000 nuclear reactor (2021)
7968 Зашев, К. И., Филипов, К. Б., Прилагане на трансмутацията като метод за повишаване на защитата от разпространение на делящи се материали при реакторите на топлинни неутрони (2022)
7969 Vassileva, B. V., Is online teaching and learning "distant" to students and how the tuition in digital environment affects learners'self-perception of their own engagement in the educational process? (2022)
7970 Василева, Е. П., Ефективно пренасяне на електроенергия в разпределителни мрежи (2019)
7971 Zlateva, P. I., Untersuchungen zur Valenz von Maß- und Mengenbezeichnungen am Beispiel deutscher Rektionssubstantive mit der Präposition an (Eine korpusbasierte Analyse) (2017)
7972 Грозданов, К. Ц., Въведение в теорията на пожарите, възникващи при моторни превозни средства, (2014)
7973 Грозданов, К. Ц., Изменение на параметрите на конвективни струи по траекторията им (2015)
7974 Грозданов, К. Ц., Карапетков, С. М., Антонов, И. С., Развитие на пожар при лек автомобил с отчитане въздействието на вятъра (2015)
7975 Грозданов, К. Ц., Разпространение и въздействие на радиационния топлообмен при пожари на автомобили (2015)
7976 Очкова-Димитрова, Е. Д., Дизайнът “отвътре”/относно някои, произтичащи от постмодерната ситуация, алтернативи пред дизайна/ (2005)
7977 Ангелова, С. Н., Очкова-Димитрова, Е. Д., Жизнената среда на информационното общество (2006)
7978 Очкова-Димитрова, Е. Д., Нови аспекти във формообразуването и връзката с практическото обучение по дизайн (2009)
7979 OchkovaDimitrova, E. D., Collage in the context of design /form-formation in search of our indentity/ (2011)
7980 Очкова-Димитрова, Е. Д., Равнината като формообразуващ фактор (2013)
7981 Очкова-Димитрова, Е. Д., Цвят и реалност. (творчески експеримент „Реално-Нереално“) (2013)
7982 Очкова-Димитрова, Е. Д., Повърхнината като формообразуващ фактор (проект „осветително тяло“) (2014)
7983 Очкова-Димитрова, Е. Д., „Асамблаж на материали и търсене на връзка между минало и настояще в контекста на културно-историческото наследство“ (2015)
7984 Очкова-Димитрова, Е. Д., Червендинев, Г. П., Символна пластика/70-години ТУ-София/ (2015)
7985 Червендинев, Г. П., Очкова-Димитрова, Е. Д., Възможности за използване на cad продукти за параметрично проектиране в скулптурата/проект „факел на познанието" (2015)
7986 Очкова-Димитрова, Е. Д., Дистанция и текстури /художествен експеримент/ (2015)
7987 Очкова-Димитрова, Е. Д., Цветът на разказа /художествен експеримент/ (2016)
7988 Маринов, Б. Н., Очкова-Димитрова, Е. Д., „Игрови модел мениджмънт във визуалната комуникация“ (2018)
7989 Очкова-Димитрова, Е. Д., “Културна традиция и нови аспекти при изграждането на съдове в контекста на символ и знак /купичката за супа/” (2019)
7990 Очкова-Димитрова, Е. Д., „Ритъм и трансформация /Анализ на движението и трансформацията на формата, чрез ритъма в композицията/" (2020)
7991 Очкова-Димитрова, Е. Д., Георгиева-Гущанова, Б. Г., „Съвременна интерпретация на художествен текстил в интериора“ (2020)
7992 Грозданов, К. Ц., Modelling of occurrence and spread of fire in RTV (2016)
7993 Грозданов, К. Ц., Антонов, И. С., Радослав Руменов Бакиев., Numerical simulation development of fire in RTV (2016)
7994 Грозданов, К. Ц., Антонов, И. С., Цанков, П. Г., Сборник примерни задачи и тестови въпроси по „Приложна механика на флуидите” (2012)
7995 Грозданов, К. Ц., Антонов, И. С., Антонов, С. И., Механика на флуидите (2016)
7996 Грозданов, К. Ц., Наръчник на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации (2018)
7997 Грозданов, К. Ц., Пожароизвестителни системи (2021)
7998 Грозданов, К. Ц., Пожарна безопасност на обекти в експлоатация (2019)
7999 Грозданов, К. Ц., ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ (2015)
8000 Tabov, JB., Velchev, A. P., Computer-aided Graphical Solving of Equations of the Form f(x)=g(x) (2010)