10974

Публикации
Publications

1545

Автори
Autors

10975

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7951 Gospodinova, D. N., Milanov, K. G., Georgiev, M. G., Dineff, P. D., Battery Choice According to Weather Conditions of a Hybrid System Designed for a Single-Family House in Bulgaria (2021)
7952 Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Impact Assessment of the Renewable Energy Sources Implementation in Bulgarian Single-Family Houses on the Greenhouse Gas by HOMER Pro Software (2021)
7953 Dineff, P. D., Gospodinova, D. G., M D Shopov., Non-equilibrium air discharge device for plasma-chemical functionalization (2009)
7954 Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Enhanced dielectric barrier discharge system for plasma surface modification (2012)
7955 Milanov, K. G., Georgiev, M. G., Gospodinova, D. N., Georgieva, A. N., Marinchev, A. P., Voltage Waveform Improvement at Speed Regulation of a Robotic System (2021)
7956 Бакърджиев, В. Й., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ОСНОВАТА НА 3Д ПРИНТЕРА И ДЕФОРМАЦИЯТА НА 3Д МОДЕЛА ПРИ ПОЛИМЕРА ABS. (2022)
7957 Mishev, V. P., Kaleicheva, J. A., Karaguiozova, Z. K., Krasimir Kirov., MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF HIGH CHROMIUM WHITE CAST IRONS ALLOYED WITH BORON (2021)
7958 Donkov, S. D., Stefanov, I. Z., Density distribution function of a self-gravitating isothermal compressible turbulent fluid in the context of Molecular Clouds ensembles (2018)
7959 Даулова, И. А., Почеркът в иконографията на Страшния съд - разглеждане и анализиране на живописната украса в църквата „Св. св. Константин и Елена”, с. Долно Луково (2018)
7960 Даулова, И. А., Изследване и илюстриране на фантастичния свят от приказното наследство в българското народно творчество, посредством съвременните изобразителни методи и техники (2017)
7961 Даулова, И. А., Дизайнерски творчески реализации на художествения образ (2019)
7962 Даулова, И. А., Реализация на дизайнерски продукт с възможностите на дигиталното рисуване (2019)
7963 Даулова, И. А., Стоянов, Й. С., Comparative analysis of Bulgarian and Trinbagonian mythological creatures. Design and Emotional user experience. (2020)
7964 Христова, Р. Д., Георгиев, К. К., Изследване на ефективността на организационния модел на Рийзън за авиационните произшествия (2021)
7965 Георгиева-Гущанова, Б. Г., Реставрация и трансформиране на мебели в контекста на арт дизайна (2019)
7966 GeorgievaGushtanova, B. G., Tangram based technology for clothing design (2021)
7967 Tabov, JB., Vassilev, K., Velchev, A. P., Chronological distribution of the coin finds in Bulgaria for a quarter of century (1910-1934) (2005)
7968 Tabov, JB., Велчев, А. П., Dobreva, MP., Sotirova, K., Chronological distribution of the Bulgarian mediaeval manuscripts preserved in Bulgaria (2004)
7969 Donev, IG., Isufov, RM., Велчев, А. П., Interactive computer programs (ICP) in distance education (2004)
7970 Vassilev, K., Pashkouleva, D., Velchev, A. P., Classification method for the concept quadrilateral in geometry lessons at school (2005)
7971 Donev, IG., Isufov, RM., Velchev, A. P., Analythico-synthetical method in didactics of informatics and computer technologies (2005)
7972 Velchev, A. P., Petrov, Ph.P., A Trial for Systematization of Methods for Generating and Solving Variations of Discrete Optimization Problems and the Three Jugs Problem as an Example (2009)
7973 Велчев, А. П., Problems in teaching and learning how to solve mathematical problems of the type “Discrete optimization” (for mathematics competitions) (2009)
7974 Велчев, А. П., Tabov, JB., Computer-aided visualization of graphical solving of equations of the form f(x) = g(x) and f(a,x) = g(a,x) (2009)
7975 Велчев, А. П., За един подход към текстовите задачи в училище (2011)
7976 Велчев, А. П., Приложение на компютърни графични методи за решаване на системи уравнения при въвеждане на функции на Коб-Дъглас при студенти-икономисти (2012)
7977 Nenkov, V.N., Ivanov, Y.N., Velchev, A. P., Stefanov, ST., More on the Circumscribed Quadrilateral (2019)
7978 Nenkov, VN., Ivanov, YN., Velchev, A. P., Stefanov, ST., More on the Inscribed Quadrilateral (2019)
7979 Petrov, P., Ivanov, Y., Велчев, А. П., Stefanov, ST., Иновативни практики в обучението по математика в България (2020)
7980 Tabov, JB., Vassilev, K., Velchev, A. P., A mathematical model of monetary circulation in mediaeval Bulgaria (2003)
7981 Tabov, JB., Велчев, А. П., Vassilev, K., Моделиране на динамиката на монетното обръщение в миналото, на базата на монетни находки (2004)
7982 Velchev, A. P., A possibility to use electronic tables to enhance students’ interest in broadening their knowledge and skills in different areas (2006)
7983 Велчев, А. П., Плъзгащи средни в техническия анализ на валутните пазари (2015)
7984 Христова, Н. В., Компютърно моделиране - Учебно помагало (преход към нова учебна програма) (2022)
7985 Велчев, А. П., Плъзгащи средни в техническия анализ на валутните пазари – втора част (2015)
7986 Велчев, А. П., Плъзгащи средни в техническия анализ на валутните пазари – трета част (2017)
7987 Велчев, А. П., Ценообразуване. Методи на пълните и средни разходи (2017)
7988 Tzaneva, B. R., Dobreva Ek., Koteva N., Georgieva, M. G., Petrova M., Effect of etching conditions on electroless Ni-P plating of 3D printed PLA (2022)
7989 Kamarska, K. V., CORROSION OF ALUMINIUM ALLOY EN AW-2024 IN SELECTED ENVIRONMENTS (2022)
7990 Георгиев, К. К., Кацарова, П. Ц., Шопов, И. Н., СЪСТОЯНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПРОЦЕСА ФИНО ДИАМАНТЕНО СТРУГОВАНЕ НА ОПТИЧНИ ПОВЪРХНИНИ (2017)
7991 Георгиев, К. К., Шопов, И. Н., Кацарова, П. Ц., ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СИСТЕМАТА МАШИНА – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – ИНСТРУМЕНТ – ДЕТАЙЛ ПРИ ДИАМАНТЕНО СТРУГОВАНЕ НА ОПТИЧНИ ДЕТАЙЛИ (2018)
7992 Момчилова, М. К., (Не)допустими академични практики (2022)
7993 Spasova, V. G., Iliev, I. T., Computer Vision and Wireless Sensor Networks in Ambient Assisted Living: State of the Art and Challenges (2012)
7994 Velchev, A. P., A GEONExT-based didactical technology for graphical solving of parametric equations of the type f(x,a) = g(x,a) (2007)
7995 Табов, Й.Б., Велчев, А. П., Данова, В., Един опит за сравнение на методи за преподаване на темата “Тригинометрични уравнения” (2008)
7996 Danova, V., Velchev, A. P., Methods for solving systems trigonometric equations with two unknowns with and without a computer (2009)
7997 Velchev, A. P., Danova, V., Papazov, Y., Computer Methods for Graphical Presentation of Solutions of Systems of Trigonometric Equations for Advanced Students (2009)
7998 Зашев, К. И., Филипов, К. Б., Моделиране на двуетапно рециклиране на минорни актиниди в реактори от типа ВВЕР-1000 (2019)
7999 Анелия Бобочоева., Филипов, К. Б., Възможности за енергийни и неенергийни приложения на изотопа калифорний-252 (2020)
8000 Ганев, И. Г., Филипов, К. Б., Управление на биоразградимите отпадъци, генерирани в животновъдните стопанства, като елемент от кръговата икономика (2021)